PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ne dilerseniz olduran duaselenim
21.02.2009, 11:22
Bismillahirrahmanirrahiym* Ya settaru ya settar* ya azizü ya ğaffar* ya celilü ya cebbaru ya mukallibel kulube vel ebsar* Ve ya müdebbiral leyli ven nehar* Hallısna min azabil kabri ven nar* İlahi üstür’uyubena* Vağfir zünubena* Ve nevvir kuburana ve tahhir kulubena* Veşrah sudurana* Ve keffir anna seyyiatina* Ve teveffena meal ebrar* Vahşürna meal ahyar* Sübhaneke ma arafnake hakka ma’rifetike ya ma’rufu sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma’bud* Sübhaneke ma zekerna hakka zikrike ya mezkur* Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur* Fadlen minallahi ve rahmeten şükran minellahi ve nı’meten lillahil hamdü vel minneh* Elhamdü lillahi alat taati vet tevfiykı ve nestağfirullahe min külli zenbin eznebnahü amedin ve sehvin ve hatain ve nisyanin ve nuksanin ve taksıyr* Allahümme lekel hamdü hamden yüvafi niamike ve yükafi mezideke nahmidüke bi cemiı mehamidike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil halena ila ahsenil hal* A’dadtü li küllin hevlin la ilahe illellahü ve li külli nı’metin elhamdü lillah* Ve li külli rahain eşküru lillahi ve li külli u’cubetin sübhanellah* Ve li külli zenbin estağfirullah* Ve li külli müsıybetin innellah* Ve li külli daykın hasbiyellahü ve li külli kadain ve kaderin tevekkeltü alellah* Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa billah* Ve li külli hemmin ve ğammin maşaellahü len yağlibellahe şey’ün ve hüve ğalibün ala külli şey’in hasbiyellahü ve kefa* Semiallahü li men dea* La ğayete lehu fil ahırati vel ula la ilahe illellahü vahdehu la şeriyke leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemutü ebeden daimen sameden bakıyen bi yedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir* Ve ileyhil masıyr* Allahümme la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala zatike* Azze caruke ve celle senaüke ve la ilahe ğayruk* Errahmanü alel arşisteva lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa* Allahü la ilahe illa hüve lehül esmaül hüsna fed’uhü biha* Sadekallahül azıym* Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanü celle celalühür rahiym* El- Melikül kuddusü es-Selamü el-Mü’minü el-Müheyminü el-Aziyzü el-Cebbaru el-Mütekebbiru el-Hallaku el-Bari’ü el-Müsavviru el-Ğaffaru el-Kahharu el-Vehhabü el-Razzaku el-Fettahu el-Alimu el-Kabidu el-Basitu el-Hafidu er-Rafiu el-Müızzü el-Müzillü es-Semiy’u el-Basiyru el-Hakemü el-Adlü el-Latiyfü el-Habiyru el-Halimü el-Aziymü el-Ğafuru eş-Şekuru el-Aliyyü el-Kebiru el-Hafiyzu el-Mükiytü el-Hasibü el-Celilü el-Kerimü er-Rakıybü el-Müciybü el-Vasiu el-Hakimu el-Vedudü el-Mecidu el-Baısü eş-Şehidü el-Hakku el-Vekilü el-Kaviyyü el-Metinü el-Veliyyü el-Hamidü el-Muhsıy el-Mübdiü el-Müıydü el-Muhyi el-Mümitü el-Hayyü el-Kayyumü el-Vacidü el-Macidü el-Vahıdü el-Ehadü es-Samedü el-Kadiru el-Muktediru el-Mükaddimü el-Mü’ahhıru el-Evvelü el-Ahıru ez-Zahiru el-Batinu el-Vali el-Müteali el-Birrü et-Tevvabü el-Müntekıymü el-Afüvvü er-Raufü malikül mülki zül celali vel ikrami el-Müksitu el-Camiu el-Ğaniyyü el-Muğni el-Maniu ed-Darru en-Nafiu en-Nuru el-Hadi el-Bediu el-Bakıy el-Varisü er-Raşidu es-Sabur* Ellezi tekaddeset anil eşbahi zatüh* Ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatühu ve şehidet bi rububiyyetihi ayatüh* Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuatüh* Vahidün la min kılleh* Mevcudün la min ılletin bil cudi ma’ruf* Ve bil ıhsani mevsuf* Ma’rufün bi la ğayetin ve mevsufün bi la nihayeh*Evvelü kadimün bi la ibtida* Ve ahırun kerimün mükiymün bi la intiha* Ve ğafera zünubel müznibine keramen ve hılmen ve lutfen ve fadla* Ellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad* Leyse ke mislihi şey’ün ve hüves semi’ul besıyr* Nı’mel Mevla ve nı’men nasıyr* Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr* Ve hasbünallahü vahdehü ve nı’mel vekil* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratih* Ve yahkümü ma yüridü bi ızzetih* E la lehül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemiyn* Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbara* Ve meliken kadiran kahhara* Liz zünubi ğaffara* Ve lil uyubi settara* Ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühül Mustafa sallellahü aleyhi ve sellem* Ve rasulühül mücteba ve eminühül mukteda şemsüd duha bedrud düca nurul vera sahıbü kabe kavseyni ev edna rasulüs sekaleyn* Ve nebiyyül harameyni ve imamil kıbleteyni ve ceddüs sibtayni ve şefiy’u men fid darayni rasulen mekkiyyen medeniyyen haşimiyyen kuraşiyyen ebtahıyyen kerubiyyen ruhıyyen ruhaniyyen tekıyyen nekıyyen nebiyyen kevkeben dürriyyen şemsiyyen müdıy’en kameran nuran nuraniyyen beşiran neziran siracen müniran sallellahü teala aleyhi ve alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaıhi ve hulefaihir raşidinel mürşidinel mehdiyyine min ba’dihi hususan minhüm aleş şeyhış şefikı katiliz zındıyk* Ve fil ğarir refıyk* El mülakkabi bil atıykıl imamü alet tahkıyk* Emirul mü’minine ebi bekrinis sıddıyk radiyellahü anh* Sümmes selamü minel melikil vehhabi ila emiril evvab*Zeynil ashab*Mücaviril mescidi vel mıhrab*Ennatıku bis savab*Elmezkuru fil kitab*Emirul mü’minine umerubnil hattab* Radıyellahü anh* Sümmes selamü minel melikil mennan* İla emiril eman* Habibir rahman* Camiıl kur’an* Sahıbil hayai vel iman* Eşşehidi fi hali tilavetil kur’an* Emiril mü’mininine usmanibni affan* Sümmes selamü minel melikil veliyyi ila emiril vesıyy* İbni ammin nebiyy* Kaliı babil hayberiyyi zevci fatımetez Zehra* Varisi ulumün nebiyy* Emiril mü’minin* Aliyyir radıyyis sehıyyil vefiyy* Radiyellahü anh* Sümmes selamü alel imameynil hümameyn* Es seıydeyniş şehideynil mazlumeynil maktuleyn* Eş şemseynil kameraynil bedraynil habibeynin nesibeyn* Bil kadair radıyeyn* Ve alel belais sabirayni emiral mü’minin* Ebi muhammedil hasen ve ebi abdullahil huseyn* Radıyellahü anhüma* Ve ala ammeynil kerimeyniş şecaaynil müazzameynil muhterameyn* Hamzete vel abbas* Ve ala cemiıl mühacirine vel ensar* Vet tabiıynel ahyari vel ebrari rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn* Ve sellim teslimen ve azzım ta’zıyma* Ebeden daimen hamden kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar* Allahümme zeyyin zavahirana bi hıdmetike ve bevatinena bi ma’rifetike* Ve kulubüna bi mehabbetike* ve ervahana bi müavenetike* Ve esrarana bi müşahedetik* Allahümmec’al fi kalbi nuran ve fi sem’i nura* Ve fi besari nura* Ve an yemini nura* Ve an şimali nura* Ve fevkıy nura* Ve tahti nura* Ve emami nuran ve halfi nura* Vec’alni nuran bi rahmetike ya erhamer rahımiyn* Allahümmestecib duaena(amin) veşfi merdana(amin) verham mevtana (amin)* La ilahe illellahü la ilahe illlellahü la ilahe illallah muhammedün rasulüllillahi hakan ve sıdka Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullahe estağfirullahe estağfirullah* Min cemiı ma kerihellahü kavlen ve fi’len ve amelen ve havatıran ve nazıran ve etubü ileyh* Sübhanellahi(33 defa) Elhamdü lillahi(33 defa) Allahuekber(33 defa) Velhamdü lillahi hamden kesira* Fe sübhanellahi ve bi hamdihi bükraten ve esıyla* Ve tealellahü meliken cebbaran kahhara* Ve ğaffaran settara* Sültanen ma’buden kadimen kadira* La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Va’fü anna ya kerimü vağfir lena zünubena ya rahmanü ya rahıymü amin*
amin (denenmiştir.)

samanyolu
21.02.2009, 11:33
İçinde çok esma var. Allah razı olsun selenim. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler.

ozden
22.02.2009, 17:01
Ben sımdı okudum ıçım hafıfledı halbukı bırcok sure okudum ama bu baska bısey cok rahatladım..acaba dılegım kabul olucakmı dıye bır ısaretmı acaba offf imkansız zor belkı ıstedıgım :(:( ama gercekten kebul olurmuuu deneyen oldumuuu...

yaren81
23.02.2009, 13:35
Hislerine güven tatlım umudunu kaybetme rabbim mutlaka gönülden isteneni verecektir

angeldream
23.02.2009, 13:54
Çok güzel bir duaymış ellerine sağlık selenim...

rebellious
23.02.2009, 15:59
selenim dua ne kadar okunmalı belli bi gün ya da sayı var mı?

AkeLdan
23.02.2009, 16:04
ellerine sağlık:Angel_anim::Angel_anim:

kar tanesi
23.02.2009, 16:18
okudum az önce inşallah kabul olur amiinn emeğine sağlık selenim

aysun_ela
23.02.2009, 18:30
merhaba bende yeni üyeyim senin bu duan kabul oldu mu canım

alperen
23.02.2009, 19:05
adeti saati gb şartlar varmı bu arada emeğine sağlık teşekkürler

kermit
24.02.2009, 04:56
dua kabul oldu mu lmadı mı bilemeyiz, bize düşen kabul olduğuna canı gönülden inanmaktır. gelelim sorularınıza.
ozden: ferahlama, sıkıntı, bir anlık sebepsiz sinirlilik, sebepsiz mutluluk duanın kabul olduğuna alamettir.
rebellious, alperen ve aysun_ela : bu dua esmalı duadır 1 - 3 - 5 - 7 kere okuna bilir ama arada geçen belirli sayıda çekilen esmaları ne eksik ne fazla okumamalısınız.

oksana
24.02.2009, 09:05
Paylaşım için teşekkürler.En kısa sürede okuyacağım.

selenim
24.02.2009, 17:05
Sevgili kardeşlerim sorularınıza genel cevap vereyim :

& Dualara namazlardan sonra daha etikili oluyor diye biliyorum. (Ben namaz kılmıyorum yani illede kılınacak diye algılamayın kılanlar için söylüyorum)
& Abdestli olmanız (boy abdesti yeterlidir) ayrıca almanıza gerek yoktur.
& saatinin bir önemi yoktur.
Allaha yalvararak kendinizi duaya tamamen vererek okuyun.
& Kimi dualarda okudukca ağlamaklı olursunuz yada duygulanırsınız..Bu durumlarda duaya kendininzi adapte ettiğinizi gösterir.
& Dua yı okuduktan sonra ferahlık hissi yada içe doğan huzur hissi duanızın kabul olduğuna vesiledir.
Yani sevgili kardeşlerim işin sırrı niyet niyet niyet...Şekilcilik, zaman, materyaller hiç önemli değil ne yaparsanız yapın canı yürekten yapın .İşte ozaman kabul olmayacak dua yoktur..

selenim
24.02.2009, 17:09
dua kabul oldu mu lmadı mı bilemeyiz, bize düşen kabul olduğuna canı gönülden inanmaktır. gelelim sorularınıza.
ozden: ferahlama, sıkıntı, bir anlık sebepsiz sinirlilik, sebepsiz mutluluk duanın kabul olduğuna alamettir.
rebellious, alperen ve aysun_ela : bu dua esmalı duadır 1 - 3 - 5 - 7 kere okuna bilir ama arada geçen belirli sayıda çekilen esmaları ne eksik ne fazla okumamalısınız.


kermit arkadaşımızda bu konuya güzel bir yaklaşımda bulunmuş.Kendisine teşekkur ediyorum.Sevgiler.

kermit
27.02.2009, 13:42
Sevgili kardeşlerim sorularınıza genel cevap vereyim :

& Dualara namazlardan sonra daha etikili oluyor diye biliyorum. (Ben namaz kılmıyorum yani illede kılınacak diye algılamayın kılanlar için söylüyorum)
& Abdestli olmanız (boy abdesti yeterlidir) ayrıca almanıza gerek yoktur.
& saatinin bir önemi yoktur.
Allaha yalvararak kendinizi duaya tamamen vererek okuyun.
& Kimi dualarda okudukca ağlamaklı olursunuz yada duygulanırsınız..Bu durumlarda duaya kendininzi adapte ettiğinizi gösterir.
& Dua yı okuduktan sonra ferahlık hissi yada içe doğan huzur hissi duanızın kabul olduğuna vesiledir.
Yani sevgili kardeşlerim işin sırrı niyet niyet niyet...Şekilcilik, zaman, materyaller hiç önemli değil ne yaparsanız yapın canı yürekten yapın .İşte ozaman kabul olmayacak dua yoktur..

selenim çok güzel bir yere değinmişsin, tebrik ederim. Aslında dua etmenin şartları diye özel bir konuda bu yazdıklarını en ince detayına kadar anlatılması mükemmel olur.

selenim
27.02.2009, 17:12
selenim çok güzel bir yere değinmişsin, tebrik ederim. Aslında dua etmenin şartları diye özel bir konuda bu yazdıklarını en ince detayına kadar anlatılması mükemmel olur.Sevgili kardeşim en yakın zaman böyle bir şey yapacağım. Sevgiler.

jeker_1986
13.04.2009, 09:49
bende bügün okuyacağım bu duayı inş Allah ım sesimi duyarda en kısa zmnda isteğime bende kavuşurum benim içinde dua edin

astarr
30.04.2009, 11:53
Ben bu duayı her okudugumda kalbim yerinden fırlıcakmıs gıbı oluyo yanı resmen carpıntı oluyo..neden aceba :(

melik64
04.05.2009, 20:34
bu bir dua degildir herne kadar dua gibi gözüksede halveti tarikatı kastamonuda bulunan hz.pir seyh sabani veli hazretlerinin velayet makamı dervişlerinin okudugu yasinle devam eden evradı settardır.Murşid izni olmadan asla okunmamalıdır.Fayda yerine zarar gelebilir.

mikeey
08.06.2009, 18:24
tam bu gece okumaya karar vermisdim melik64 sayesinde vazgectim

emine84
13.06.2009, 23:40
acaba okuyupta duasi kabul olan arkadaslarimiz varmi bizlerle paylasabilirmisiniz:party:

beyza56
17.12.2009, 17:52
ellerine saglik canim:Angel_anim:

thinkerbell
17.12.2009, 22:26
Ellerinize, emeğinize sağlık. Ben bu mübarek gecede rastaldım bu güzel duaya, bu gece okumak kısmet oldu. Allah kabul etsin. Allah razı olsun.

darkm@ster
18.12.2009, 16:00
ellerine sağlık deneyecem.

Meyra
18.12.2009, 17:05
acaba okuyupta duasi kabul olan arkadaslarimiz varmi bizlerle paylasabilirmisiniz:party:
Ona göremi dua ediceksiniz. Lütfen sorular çok anlamsız

Derin Mavi
19.01.2010, 02:22
emeğinize sağlık, içinde bulunduğum sıkıntıdan kurtaracağına inanarak okudum bu gece, allahım dualarımı kabul eyle..

mally
10.02.2010, 16:43
bu bir dua degildir herne kadar dua gibi gözüksede halveti tarikatı kastamonuda bulunan hz.pir seyh sabani veli hazretlerinin velayet makamı dervişlerinin okudugu yasinle devam eden evradı settardır.Murşid izni olmadan asla okunmamalıdır.Fayda yerine zarar gelebilir.

Sn Melik64,

Bu konuyu biraz daha açıklayabilirmisiniz? Murşid izni ve zarar gelebilecek olması ne demektir?

Konte
10.02.2010, 17:51
Sn Melik64,

Bu konuyu biraz daha açıklayabilirmisiniz? Murşid izni ve zarar gelebilecek olması ne demektir?
Bu bir duadır esmalarla yapılan güzel bir tespihat özelligide taşır, bunu yapmak içinde kimseden izin alınmaz rahat olun, bu dinin sahibi şeyhler mürşidler degildir bu dinin sahibi ALLAH AZZE VE CELLEDİR

mally
10.02.2010, 20:11
Bu bir duadır esmalarla yapılan güzel bir tespihat özelligide taşır, bunu yapmak içinde kimseden izin alınmaz rahat olun, bu dinin sahibi şeyhler mürşidler degildir bu dinin sahibi ALLAH AZZE VE CELLEDİR

Allah razı olsun Kontejyan. Etrafında bir bilen olunca insan gerçekten güvende hissediyor. Tekrar teşekkür ederim

TURKMAGIC
10.02.2010, 20:15
acaba okuyupta duasi kabul olan arkadaslarimiz varmi bizlerle paylasabilirmisiniz:party:
Insanlar fabrikasyon üretimmidirki, dualarimizin kabulude öyle olsun!
Dualarin gizli yapilani hakdir!

reidikonto
11.02.2010, 01:43
Bunu denicem çok güzel bir duaya benziyor. Teşekkürler.

Voy
11.02.2010, 02:10
acaba okuyupta duasi kabul olan arkadaslarimiz varmi bizlerle paylasabilirmisiniz:party:
Oyun şifresi sanki dua ,bende oluyor sende olmuyor farkındaysanız birilerinin inancına saygısızlık edip küçük düşürüyorsunuz,benim inancım dahilinde olmamasına rağmen inananlara ve bir dine saygısızlık olarak gördüm bunu hiç hoş değil.Bunu birçok kişi yapıyor senin duan kabul oldumu ,noldu , kesin mi ,saçma bence,denendi mi ve oldumu vb. bence hepsi saygısızlığın çeşitleri kimisi kişiye kimisi dine hoş değil bunlar lütfen arkadaşlar.

mally
11.02.2010, 10:25
arkadaşlar, bu duanın bir ismi varmı? Bilen varsa paylaşabilirmisiniz?

true_blood
12.02.2010, 03:20
Bu bir duadır esmalarla yapılan güzel bir tespihat özelligide taşır, bunu yapmak içinde kimseden izin alınmaz rahat olun, bu dinin sahibi şeyhler mürşidler degildir bu dinin sahibi ALLAH AZZE VE CELLEDİR


öyle guzel soylemişsin ki soyledigin her kelimeye katılıyorum ve cok tesekkur ediyorum bende deneyecegim bu gece

alan8313
21.02.2010, 00:30
bu bir dua degildir herne kadar dua gibi gözüksede halveti tarikatı kastamonuda bulunan hz.pir seyh sabani veli hazretlerinin velayet makamı dervişlerinin okudugu yasinle devam eden evradı settardır.Murşid izni olmadan asla okunmamalıdır.Fayda yerine zarar gelebilir.


Verilen duayı gözlerimle scan ettim. ve gördümki esmalardan oluşmuş bir duadır. yani biz birilerinden izin alarak mı namaz kılıyoruz ya da başka bir ibadet yapıyoruz da bu duayı okumak için izin alacağız. Lütfen üzerimize birilerinin giydirdiği elbiseleri, kabukları çıkarıp aklı selim olalım. Kraldan çok kralcılık sonunda kralın köleliğine götürür.

Ben bu güne kadar bir duayı başkasından izin alark okumadım. Dualar dinimizin sembolüdür. Ve dile gelmesidir. Dinimiz herkese açıktır. Kapısı yoktur. Allah tüm insanların, hayvanların, nesnelerin ve kısacası tüm alemin allahıdır. Bu dualarda allah için okunan dualardır.

Herkese saygılar.

mihri
26.02.2010, 19:45
bu duayı kardeşim ve kendimin dilekleri için birkaç gün okudum.geceleri rahatsız edildim. evin içinde birisi varmış gibi sesler duydum.korktum ve okumayı bıraktım.sizlere de böyle birşey oldu mu?
/yl

Konte
07.03.2010, 23:28
bu duayı kardeşim ve kendimin dilekleri için birkaç gün okudum.geceleri rahatsız edildim. evin içinde birisi varmış gibi sesler duydum.korktum ve okumayı bıraktım.sizlere de böyle birşey oldu mu?
/yl
Olanlar varsa söylememeli sizde söylememeliydiniz aslında, Rahatsız edilişinizin duanın içerigi ile ilgisi oldugunu sanmıyorum ancak dua ile manevi kapıları aralayarak bir takım davetgah elde etmiş olabilirsiniz buda zararlı degildir... Bazen dualara icabet edileceginin işareti olarak buna benzer durumlar yaşayabilir insanlar ancak bunu insanlara bildirdigi takdirde sonuç almasını kendi eli ile engellemiş olur bu sebeple bu tür olaylarınızı paylaşmayınız..

elcin33
08.03.2010, 02:53
dua için teşekkürler...

yaltuba
04.04.2010, 00:17
dua için tgeşekkürler okuyacağım ama bir günü süresi varmı ve besmele çekiliomu başlarken yardımcı olursanız sevinirim.

Ailuros
04.04.2010, 08:17
Dua için teşekkürler okuyacağım ama bir günü süresi varmı ve besmele çekiliomu başlarken yardımcı olursanız sevinirim.

Konuları lütfen inceleyerek soru soralım.Konunun birinci safasında duaya bakarsanız besmeleyle başladığını göreceksiniz.Diğer sorunuz içinde zaten cevap verilmiş.Ben yine aşağıya kopyalıyorum.

"selenim"

Sevgili kardeşlerim sorularınıza genel cevap vereyim :

& Dualara namazlardan sonra daha etikili oluyor diye biliyorum. (Ben namaz kılmıyorum yani illede kılınacak diye algılamayın kılanlar için söylüyorum)
& Abdestli olmanız (boy abdesti yeterlidir) ayrıca almanıza gerek yoktur.
& saatinin bir önemi yoktur.
Allaha yalvararak kendinizi duaya tamamen vererek okuyun.
& Kimi dualarda okudukca ağlamaklı olursunuz yada duygulanırsınız..Bu durumlarda duaya kendininzi adapte ettiğinizi gösterir.
& Dua yı okuduktan sonra ferahlık hissi yada içe doğan huzur hissi duanızın kabul olduğuna vesiledir.
Yani sevgili kardeşlerim işin sırrı niyet niyet niyet...Şekilcilik, zaman, materyaller hiç önemli değil ne yaparsanız yapın canı yürekten yapın .İşte ozaman kabul olmayacak dua yoktur..

mally
05.04.2010, 19:26
arkadaşlar, bu duanın bir ismi varmı? Bilen varsa paylaşabilirmisiniz?

Kendi soruma kendim cevap vereyim. Vird-i Settar imiş bu güzel duanın ismi.

yosun_kokusu
15.04.2010, 01:09
aslında başlığın yanına dua nın adıda yazılsa en azından arayan daha rahat ulaşır diye düşündüm.

VİRD-İ SETTAR

Vird-i Settar ismiyle meşhur bu dua biraz Arapça bilenlere veya manasını kısmen de olsa anlayabilenler için ne kadar tesirli, ne kadar kıymetli bir hazine olduğu aşikardır. Bu duayı hergün okumayı vird edinen kimse kısa zamanda kötü ibtilalarından kurtulur. İşleri bozuksa az zamanda düzelir. Kazancı bereketlenir, hasta ise sıhhat ve şifaya kavuşur.Bir hastaya, bir mecnuna, bir saralıya üç veya yedi gün yedişer defa okunup nefes edilse biiznillah okunan kimse hastalığından kurtulur. Mahpus okursa hapisten çıkar.Hergün rızaen lillah üç kere okumayı adet edinen kimseyi Cenabı hakk her türlü maddi, manevi kaza ve belalardan korur. Tedavisi zor hastalıklara tutulmaz. Ömrü uzun hayatı rahat ve huzur içinde geçer. Bu dua Cenabı Hakk’ın kullarına ve Hazreti Fahri Kainat Efendimiz’in de ümmetine bir hediyesi ihsan ve atıfetidir.Bu duada kul Rabbine o kadar zillet ve iftikarla, aciz ve tevazuyla münacat edip yalvarıyor ki, alemlere sonsuz bir merhamet ve ihsanda bulunan, sınırsız bir atıfet ve kerem bahşeden Allahü Zülcelal Hazretleri kendisine bu dille ve ihlasla yalvaran ve avuç açan kulunu katiyen red etmez, boş çevirmez.

kanii
22.04.2010, 23:38
kız arkadaşımla aram açıldı evlenmek istiyorum bir sürü okudum ama yapmaya çekiniyorum yardımcı olabilirmisiniz

aras
23.04.2010, 08:10
bu duayı bi kere okuyunca istediğin oluoyo mu?

lodosyeli
24.08.2011, 06:27
emeğine sağlık ALLAH razı olsun

GANİ
26.08.2011, 16:11
Sonundaki resulullah aleyhisselam ve dört halife ve resulüllahin torunlari hazreti hasen ve huseyn efendilerimize çokça salavatlar olmasi ve onlar sebebiyle istenmesi çok evla bir dua olduğunu göstermekte buraya ekleyene minnettariz sağolsun var olsun arabcasini yükleyebilirse çok memnun olacaz her gün 1 kere okuyabilirim

GANİ
26.08.2011, 18:01
bu bir dua degildir herne kadar dua gibi gözüksede halveti tarikatı kastamonuda bulunan hz.pir seyh sabani veli hazretlerinin velayet makamı dervişlerinin okudugu yasinle devam eden evradı settardır.Murşid izni olmadan asla okunmamalıdır.Fayda yerine zarar gelebilir.
YOK BE BELKİ İYİ NİYYETLİ YAZDIN AMA ŞABANI VELİ HAZRETLERİ ANADOLUDAKİ 1 ELİN PARMAKLARIYLA GÖSTERİLEBİLECEK NADİR MÜRŞİDİ KAMİLLERİNDENDİR İYİ NİYYETLE OKUNAN BU VİRDİ ŞERİF ONLARDA HİMMET EDERSE MEVLAMIZIN İZNİYLE FAYDA SAĞLAYACAKTIR BEN ONLARIN ALİ HİMMETLERİNE SIĞINIYORUM MEVLAM O BÜYÜK VELİNİN HÜRMETİNE BİZE MERHAMET ETSİN BANA ÇOK KOLAY GELDİ OKUMASI MÜMKÜNSE ARABCASINI RİCA EDECEĞİM ONU OKUMASI DAHA KOLAYDIR LATİN HARFLERİYLE ZORLANIYORUM BAZI HARFLERİNDE YAPISI GEREĞİ ORJİN HER DAİM İYİDİR BURAYA BUNU GÖNDEREN KARDEŞİMİZDEN RİCA EDECEĞİM:hurray:

GANİ
26.08.2011, 18:06
aslında başlığın yanına dua nın adıda yazılsa en azından arayan daha rahat ulaşır diye düşündüm


vird-i settar

vird-i settar ismiyle meşhur bu dua biraz arapça bilenlere veya manasını kısmen de olsa anlayabilenler için ne kadar tesirli, ne kadar kıymetli bir hazine olduğu aşikardır. Bu duayı hergün okumayı vird edinen kimse kısa zamanda kötü ibtilalarından kurtulur. Işleri bozuksa az zamanda düzelir. Kazancı bereketlenir, hasta ise sıhhat ve şifaya kavuşur.bir hastaya, bir mecnuna, bir saralıya üç veya yedi gün yedişer defa okunup nefes edilse biiznillah okunan kimse hastalığından kurtulur. Mahpus okursa hapisten çıkar.hergün rızaen lillah üç kere okumayı adet edinen kimseyi cenabı hakk her türlü maddi, manevi kaza ve belalardan korur. Tedavisi zor hastalıklara tutulmaz. ömrü uzun hayatı rahat ve huzur içinde geçer. Bu dua cenabı hakk’ın kullarına ve hazreti fahri kainat efendimiz’in de ümmetine bir hediyesi ihsan ve atıfetidir.
bu duada kul rabbine o kadar zillet ve iftikarla, aciz ve tevazuyla münacat edip yalvarıyor ki, alemlere sonsuz bir merhamet ve ihsanda bulunan, sınırsız bir atıfet ve kerem bahşeden allahü zülcelal hazretleri kendisine bu dille ve ihlasla yalvaran ve avuç açan kulunu katiyen red etmez, boş çevirmez.
yahu çok azmi gayrete gark ettirecek bir yazim olmuş sağolasiniz arabcasini rica edeceğim veya direkt nereden ulaşabiliriz arabcasina detayi tam nedir eksik değildir umarim vird bazilari yasini şerif var demiş
emme

AJA
26.08.2011, 18:35
Arkadaşlar lütfen yazı renginizi düzeltiniz ve büyük harfle yazmayınız forum kurallarına aykırıdır.

İyi forumlar..

karzem
26.08.2011, 21:41
Allah kabul etsin tşkler dua için

vermud
26.08.2011, 21:59
bayanlar özel günlerde okuyabilir mi?

AJA
27.08.2011, 00:07
bayanlar özel günlerde okuyabilir mi?
Hayır, bir çok dua özel günlerde okunmaz.

moskov
27.08.2011, 00:17
çok sağol hemen okudum umarım kabul olur

Meruh99
30.08.2011, 04:27
PAylasim icin tesekkürler... ALLAH razi olsun... benim sorum belli bir adedi varmi okumak. KAc sayi okum ak gerekir?

mally
31.08.2011, 09:16
Okuma adedi yoktur, bu duada Allah'a yalvarılır ve rahmeti dilenir.

medcez
31.08.2011, 17:54
Bu duaya resmen aşık oldum arkadaşlar. Okuduğumda zaten içim huzur doluyordu anlamını öğrendiğimde bu duayı okumadan geçecek günlerimi kendime haram kıldım.
İşte Türkçesi:

Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Settâru Ya Settar
Ey En çok gizleyen ve ÖRTEN Allah Teâlâ’m
Ya Azizü Ya Gaffar
Ey çok izzetli günahları bağışlayıcı Allah’ın Teâlâ’m
Ya Celilü Ya Cebbâr
Ey mertebesi yüksek, İSTEDİĞİNİ mutlak yapan Allah Teâlâ’m
Ey kalpleri ve ve bakışları diledği tarafa çeviren Allah Teâlâ’m
Ey gece ile gündüzü bozulmadan kurduğu düzende tutan Allah’a Teâlâ’m
Ve bizi cehennem ateşinden Halas eyleyip kurtarmanı istiyoruz.
Ya İlâhî ayıplarımızı kapamanı, günahlarımızı afvetmeni, kalplerimiz temizlemeni, göğsümüzü açmanı, günahlarımıza ceza vermekten Vaz geçmeni, iyi hallerle ve iyi kişilerle beraber öldürmeni, hayılılarla beraber haşretmeni istiyoruz.
Ey Allah’ın Teâlâ’m, Seni noksan sıfatlardan ve tenzih ediyoruz ki, zat-ı pâkine layık ibadetle sana Kulluk edemedik takdis.
Ey Nimet vermek ve ihsan etmekle tanınmış olan Allah’a Teâlâ’m, Seni hakikatin üzere bilemedik. Ey Allah’ın Teâlâ’m, Seni noksan sıfatlardan ve tenzih ediyoruz ki, zat-ı pâkine layık ibadetle sana zikir edemedik takdis.
Ey Allah’ın Teâlâ’m, Seni noksan sıfatlardan ve tenzih ediyoruz ki, zat-ı pâkine layık ibadetle sana şükür edemedik takdis.
Fazilet Allah Teâlâ’m Sendendir. Şükür etmekte rahmet etmekte yine Sendendir.
Nimetler Senden, şükür ve hamd Minette sanadır. Her türlü övgü, bizleri hayra ve ma’rifetullah’a muvaffak kılan Allah Teâlâ’ya mahsustur. Yüksek ve ulu dergâhından kasıtlı kasıtsız her bir günahım onu hatam isyanım, noksanlığım için Mağfiret ve isterim. Ey Allah’ın Teâlâ’m verdiğin nimetlere uygun ve artmasına Kafi gelecek hamd etmeyi vermeni, hamd edenlerle bizim Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylere hamd etmeyi istiyoruz. Yine şükr edenlerle verdiğin bütün nimetlerden bizim Bildiğimiz ve şükredelim bilmediğimize. Her halimizde hallerimizi çeviren Ey Allah’ın Teâlâ’m hallerimizi iyi hallere çevirmeni istiyoruz.
“Korktuğumuz her korku için, kendisinden başka ilah olmayan Allah Teâlâ’dır, diye söylerim.” Tüm nimetleri geniş ihsan ile bulduğumuzdan, Allah Teâlâ içindir diye söylerim hamd. “Huzur ve güzel yaşantımız için, şükrümüz Allah Teâlâ’ya dir, diye söylerim. “Acayibimize giden ve şaşırdığımız şeyler için, Subhanallah söylerim.” Günahlarım için Allah Teâlâ’ya istiğfar ederim. “Musibetlerimizde ‘Inna Lillah ve inna ileyhi raciûn’ söylerim. “Darlık ve sıkıntılı anlarda, Allah Teâlâ bize kâfidir derim.” Kaza ve kaderden ne olursa hepsi için Allah Teâlâ’ya Tevekkül ettiğimi söylerim. “Allah Teâlâ’ya yakınlığımı saglayan ibadet ve Allah Teâlâ’dan uzaklaştıran isyan için La havle vela kuvvete illa Billah söylerim. “Üzüntülü ve Sevinçli hallerimde, Maşallah söylerim.” Allah Teâlâ her şeye galiptir ve mağlup olmaz derim. Her şey için bana Kafi geleceğine inanırım. Allah Teâlâ du edenin duasını işitir. Dünya ve ahirette vereceği nimetler sonsuzdur.
Allah Teâlâ’tan başka ilah yoktur, tekdir, Ortağı yoktur, mülk ve hamd ona aittir. Hayatı ve ölümü O verir. Kendisi hayattadır, ebedi baki daimi Samedi olarak ölümsüzdür. Hayırlar O’nun elindedir. O her şeye kadirdir her şey ona dönecektir ve.
Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin. İsimlerin eksikliklerden uzak ve temizdir. Ululuk, ferdiyet ve vahdaniyet zatına mahsustur. Senden başka ilâh yoktur.
(Taha Suresi, 5-8)
5. Rahman, Arş’a kurulmuştur.
6. Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O’nundur.
7. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da.
8. Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.
Allah Teâlâ doğru söyledi.
O Allah’dır ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Zati itibariyle merhametlidir, tasarruf sahibi, her türlü lekeden münezzeh, kusurlardan salim, güvenlik veren, yaratıkları gözetip kollayan, her şeye galip ve üstündür. Kulların işlerini düzelten, yegane azamet sahibi, Yaratıcı ve düzgün ve ahenkli yaratan, eşyaya şekil veren, Günahlar bağışlayan, her şeyi emri altında tutan, nimet ve bağışları bol, Rizik veren, bütün kapılan açan, her şeyi bilendir. Ihsan ve lütuflarını kâbz eden ve açan, alçaltan, yükselten, aziz kılan, zelil kılan, her şeyi işiten, her şeyi görendir,
Hükmü geçersiz kılınmayan Hakim, tam adalet sahibi, lütuf ve ihsanda bulunan, her şeyden haberdar olan, ceza vermekte acele etmeyen, mertebelerinin en üstünde olan, çok bağışlayandır, az amele çok sevab veren, pek yüce, mutlak büyük, her şeyi koruyan, Rizik veren , muhtaçları müstağni kılan, celal sıfatları ile vasıflanan, ezelen ve ebeden kerem sahibi, her şeyi gözetleyen, duaları kabul buyuran, bol veren, her şeyi ile kuşatan, şahit, sevilen, yedi, ikramı bol ve Şerefli olan, ölüleri dirilten, her şeye Sahid olan, inkarı mümkün olmayan, herşeyi tedbir ve idare eden, her şeye gücü Yeten, kuvvetli olan, yardım eden, övülmeye layık olan, yoktan var eden, olduktan sonra tekrar dirilten, hayat veren, öldüren, hayat sahibi, bizatihi var olup başkasına muhtaç olmayan , dilediği herşeye sahip olan, kerem ve şerefi büyük olan, zâtında bir ve Eşi olmayan, kendisine daima muhtaç olunan, kudret sahibi, kudretine nihayet olmayan, Varlıkları birbiri üzerine takdim eden, varlıkların bir kısmını diğer kısmından sonraya bırakan, Evvel, Ahir, Zahir, Batin, bütün varlıklann hükümdarı, yüce zatına uygun olmayan herşeyden münezzeh olan, ihsan sahibi, kullarının tevbesini kabul eden, cezalandıran, günahları bağışlayıp Silen, çok şefkatli, mülkünde sahibi ve onda dilediği tasrrufu eden, ululuk ve ikram sahibi, Zulmü gideren, toplayan, zengin , ihtiyacı gideren, önleyen, zarar veren şeyleri yaratan, faydalı şeyleri yaratan, Hidayet eden, örneksiz ve yoktan, bütün mahlükat yok olduktan sonra baki kalandır, hidayete Erdiren, asi ve günahkârları cezalandırmakta acele etmeyendir eden, Baki olan ICAD.
Allah Teâlâ, yarattıklarına Zati, Mukaddes, sıfatları yaratılarına benzemekten münezzehtir.
Allah Teâlâ’nın rablığını müşahade ancak onun göstereceği delillerledir.
Yarattıklarıda onun birliğine delil olarak yeter.
Allah Teâlâ azlığı olmayan bir, sebebe ihtiyacı olamadan mevcuddur.
Allah Teâlâ ihsan (biz görmeden o bizi görür) ile vasıfladır.
Sonsuzlukla bilinebilen, sayılmayacak vasıflıdır.
Geçmişi ve başlangıcı olmayan evveldir.
İnayetiyle kerim sonu gelmeyecek ahirdir.
Günahkârların günahını yumuşaklıkla, lutufla, faziletle ve keremle affedendir.
O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). “
“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”
O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.
Ne güzelMevlave ne güzel yardımcıdır.
Rabbimiz affına sığındık Dönüş sanadır
O ne güzel Vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır.
Her türlü kuvvet ve kudret ancak yüce Allah’ın yardımıyladır.
“Allah Teâlâ kudreti ile dilediğini yapar.”
“İzzeti ile dilediği şekilde hüküm eder.”
Emir ve yaratmanın Allah Teâlâ’ya ait olduğunu bilirim
Âlemlerin Rabbi ne hayırlı işleri var, ne kadar bereketlidir.
Şahadet ederiz ki; Allah Teâlâ’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, Eşi yoktur, mülk O’nun dur.
Her şeye gücü Yeten, Adil, İSTEDİĞİNİ mutlak yapan, Melik, kadir, kahretmeğe Muktedir, Günahları ÖRTEN ayıpları, en çok gizleyen ve örtendir.
Yine Şahadet ederiz ki; Kulu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Resul seçilmiştir.
Ona uyanlar emniyettedir.
O duha güneşidir. Karanlıkların ayıdır.
Ötelerin nurudur. Kabe kavseyni ev edna sahidir.
Cinler ve insanlara gelmiş rasulüdür.
Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’nin nebisidir.
Iki kıblenin imamdır.
Iki torun Hasan ve Hüseyin aleyhimesselâmın dedesidir.
Iki dünyada şefaat hakkına sahiptir.
Iki doğu ve iki BATININ süsüdür.
Cuma ve iki Bayramın sahibidir.
Ey Resul, Mekkeli, Medineli,
HAŞİMİ, Kureyşli, Bathalıdır.
İbadetle meşgul olan, ruh Ruhani, kendini koruyan, saklayan, temiz, Nebi, Necm yıldızı, inci, ışık saçan güneş, ay, nur saçan ay, NURLU,
Müjde getiren, Korkutan, nur saçan kandildir.,
Allah Teâlâ’nın Salât ve selamı onun üzerine, ashabına, hanımlarına, evlatlarına ve yol gösteren Raşid dört halifenin üzerine olsun.
Onlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra hidayete vesile oldular.
Hususan onlardan şefkatli, esirgeyenlerin başı, zındıkları ÖLDÜREN, hicrette mağrada arkadaş olan, lakabı Atik (Soylu, SAF) üzere olan Müminlerin Emiri İmam tahkîk Ebu Bekir Sıddık radiyellahü teâlâ anh üzerine olsun.
Selâm sonra hakim, Melik, çok fazla ihsan eden, çok bağışlayan, günahlardan tevbe edip hakkı kabul eden, ashâbın ışığı, mescid ve mihrâbın komşusu, doğruluk üzere konuşan, kitapta zikredilen Müminlerin Emiri Ömer’abnil Hattab radıyallahü teâlâ anhüzerine olsun.
Sonra Selâm Hakim, Melik çok çok ihsan eden Eminlik Emiri Rahman’ın sevdiği câmiı’l kur’an haya ve iman sahibi, Kur’an-ı Kerim’i okurken şehid edilen Müminlerin Emiri Osman ibni Affan radıyallahü teâlâ anh üzerine olsun.
Sonra Selâm Hakim, Melik, veli, vasıyyetle Emir, nebinin amcasının oğlu, Hayberîn kapısını açan, Fatımet’üz Zehra radiyallâhü anhanın zevci, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ilimlerinin varisi, Müminlerin Emiri, Razi, cömert ve vefali olan, Hz. Ali kerremallâhü Veche radiyallah anh üzerine olsun.Sonra Selâm
Muhammedin babası Hasan,
Abdullah’ın babası Hüseyin radıyellahü anhüma olsun.
O ikisi;
sahi, civanmerd ve
Aslan, imam,
iyi, şehid,
Mazlum, katledilmiş,
Güneş, dolunay,
sevgili, Soylu, kazaya razı,
Belaya sabırlıdırlar.
Sonra Selâm Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Kerim, Yiğit, büyük ve Muhterem amcaları Hamza ve Abbas radiyallâhü anhüma
ve bütün mühacirlerin ensârın, tabiînden hayırlıların ve IYILERIN üzerine olsun.
Allah Teâlâ’m onların hepsinden ve bizden razı olsun.
Bolca hamd kıldığımız Allah Teâlâ’nın büyük selamı
ve tazimide daima ve ebedi olarak kıyamete ve haşre kadar onlara ve üzerimize olsun
Ey Allah’ın Teâlâ’m
dışımızı hizmetinle nurlandırmanı, içimizi marifetinle aydınlatmanı.
Kabimizi muhabbetinle doldurmanı.
Ruhlamıza yardımını göndermeni.
Sırlarını bizlere açmanı istiyoruz.
Ey Allah’ın Teâlâ’m, kulağımıza nur, nur kalbimize
Gözümüze nur, nur sağımıza, solumuza nur, üstümüze nur, altımıza nur, nur Önümüze, arkamıza nur, nur Kendimizi kılmanı ey merhametlilerin en merhametlisi istiyoruz.
Duamızı kabul etmeni istiyoruz. (amin)
Hastalıklarımıza Şifa istiyoruz. (amin)
Ölülerimize rahmet etmeni istiyoruz. (amin)
Allah Teâlâ’dan başka ilah olmadığına Muhammed’in onun rasülü olduğunu hak ve TASDİK ederiz.
Bütün Nebi ve meleklerin hepsine salat olsun.
Allah Teâlâ’dan Mağfiret dilerim ve O’na tevbe ederim Allah Teâlâ’dan Mağfiret dilerim ve O’na bütün kötü işlerimden sözlerimden, düşüncelerimden, bakışlarımdan tevbe amellerimden ederim
Sübhânellah (33 defa)
Elhamdülillah (33 defa)
Allahu Ekber(33 defa)
Allah Teâlâ büyüklerin en büyüğüdür Allah Teâlâ’ya olan hamdimiz çoktur Sabah onu bir tesbihimiz Ulu, Melik, cebbar, kahredici, günahları örtücü, sultan, mabud, evvel, Kadir Allah Teâlâ’yadır akşam.
Güç ve kuvvet ancak Teâlâ’a yalnız Allah’a mahsustur.
Ey rahmanü ey rahim, ey kerim Allah Teâlâ’m bizi afvetmeni, günahlarımızı affetmeni istiyoruz

canmert196
31.08.2011, 21:59
bu bı havas uygulaması dııl dua o yuzden gunahta olmamalı dogru muyumdur? her nekar bılsemde emın olmak ıstedım

vorden
31.08.2011, 23:14
arkadaşlar duanın türkçesini yazmışsınız çok saolun bende konuyu görünce hemen baktım ve öğle saatleriydi okumaya başladım tam ortalara geldim gözlerimi açamadım nasıl uyku bastırdı direndim bitirmeye çalıştım ama dayanamadım kendimi yatağa attım ama kötü bi his değildi rahatlama gibi ne biliyim bende anlamadım ilk defa böyle bişi oldu 4 5 saat uyumuşum akşam 5 de uyandım nevrim dönmüş bi şekilde sabah sanıyorum o kadar derin uyumuşumki dinlenmişim sonra bi an korktum ama türkçesini okuyunca korkulacak bişi olmadığını anladım tekrar okumak istiyorum bişi sorabilirmiyim bu duayı nereden buldunuz acaba?

NECROCYBER
08.09.2011, 15:03
sözleri güzelmiş kesin okuyacağım cok etkilendim :)

emincan
10.09.2011, 18:16
arkadaşlar bu dua vird-i settar adıyla bilinir.bu duayı hergün okumayı vird edinen kötü alışkanlıklarından kurtulur.işi bereketlenir,hasta ise şifaya kavuşur.bir hasaya bir mecnuna üç,beş,yedi gün yedişer kere okunursa Allahın izniyle iyileşir.dua öncesi nas.fekak sureleri okumanızda salavat getirmeniz de fayda vardır.

çoçona
11.09.2011, 20:49
bende deneyeceğim çünkü inanmak herşeydir

Evanessa
12.09.2011, 23:11
Emeğinize sağlık, hemen okuyorum çok teşekürler. :)

Meruh99
13.09.2011, 00:09
bu duanin basligi var mi yani ne duasidir bu bir de Arapcasi varmi acaba!! Paylasim icin Tesekkürler ALLAH razi olsun!

medcez
13.09.2011, 21:44
korkmayın arkadaşlar, ayrıca okuma sırasında olan uyku gelmelerine esnemelere direnin ve sonuna kadar bitirin ne okursanız

dertlipınar
13.09.2011, 23:15
ALLAHIM cc razı olsun efendim çok güzel dua inşALLAH cc dileklerimizin kabulune vesile olmuşsunuz evladım hayırlı geceler

rubicon
24.08.2016, 16:41
Allah razı olsun herkesin sıkıntısını gidersin duanızı beklerim çok dardayım

tarık
14.10.2016, 01:02
Okumak nasip okur inşallah.

Titania.
16.10.2016, 10:03
dua kabul oldu mu lmadı mı bilemeyiz, bize düşen kabul olduğuna canı gönülden inanmaktır. gelelim sorularınıza.
ozden: ferahlama, sıkıntı, bir anlık sebepsiz sinirlilik, sebepsiz mutluluk duanın kabul olduğuna alamettir.
rebellious, alperen ve aysun_ela : bu dua esmalı duadır 1 - 3 - 5 - 7 kere okuna bilir ama arada geçen belirli sayıda çekilen esmaları ne eksik ne fazla okumamalısınız.

Bahsettiğiniz şeyler bende oldu bide birsey sorucam şu arada geçen sayıyla okuduğumuz esmayi ben karistirdim baştan okudum sorun olmaz degil mi

enesm29
03.02.2017, 17:19
ben bunu okudum bugün ama kafamda ağrı oluştu neden anlamadım

rubicon
05.03.2017, 18:45
allah razı olsun ne zaman okusam rahatlatıyor

anita8
05.03.2017, 19:57
Bu yorumu başka bir konu altına yazacaktınızda bir şekilde yanlışlıkla konu mu açtınız ? Duayı,resmi varsa başka bir şey gözükmüyor benim ekranımdaallah razı olsun ne zaman okusam rahatlatıyor
Bir de özür; sayfa sayısını görmedim ilk sayfa sandım ve sizin yorumunuzu da ilk mesaj sandım yukarıda ki yorumumun sebebi.Kusura bakmayın

Leo_25_15
05.03.2017, 23:37
aslında başlığın yanına dua nın adıda yazılsa en azından arayan daha rahat ulaşır diye düşündüm


VİRD-İ SETTAR

Vird-i Settar ismiyle meşhur bu dua biraz Arapça bilenlere veya manasını kısmen de olsa anlayabilenler için ne kadar tesirli, ne kadar kıymetli bir hazine olduğu aşikardır. Bu duayı hergün okumayı vird edinen kimse kısa zamanda kötü ibtilalarından kurtulur. İşleri bozuksa az zamanda düzelir. Kazancı bereketlenir, hasta ise sıhhat ve şifaya kavuşur.Bir hastaya, bir mecnuna, bir saralıya üç veya yedi gün yedişer defa okunup nefes edilse biiznillah okunan kimse hastalığından kurtulur. Mahpus okursa hapisten çıkar.Hergün rızaen lillah üç kere okumayı adet edinen kimseyi Cenabı hakk her türlü maddi, manevi kaza ve belalardan korur. Tedavisi zor hastalıklara tutulmaz. Ömrü uzun hayatı rahat ve huzur içinde geçer. Bu dua Cenabı Hakk’ın kullarına ve Hazreti Fahri Kainat Efendimiz’in de ümmetine bir hediyesi ihsan ve atıfetidir.
Bu duada kul Rabbine o kadar zillet ve iftikarla, aciz ve tevazuyla münacat edip yalvarıyor ki, alemlere sonsuz bir merhamet ve ihsanda bulunan, sınırsız bir atıfet ve kerem bahşeden Allahü Zülcelal Hazretleri kendisine bu dille ve ihlasla yalvaran ve avuç açan kulunu katiyen red etmez, boş çevirmez.

Teşekkür ederim peki mürşid izni olmadan okunmamali deniliyor Yoksa sıkıntı verebilirmis.Bunun için fikriniz nedir