PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ESMA-ÜL HÜSNA v ANLAMLARIURUMHAMATAHAYİL
06.10.2008, 05:34
Allah – 66 O'nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır.

Er Rahman – 298 Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün mahlukatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen demektir.

Er Rahim – 258 Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek demektir.

El Melik – 90 Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olan demektir.

Es Selam – 131 Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran, selamete, emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür beşeri olaylardan münezzeh olan demektir.

El Mü'min – 137 Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki şüphe ve tereddütleri yok eden, kullarına iman veren, tüm korkularından emniyete kavuşturan demektir.

El Muheymin – 145 Bütün yarattıklarını ilim ve kontrolü altında tutan, gören, gözetip koruyan, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden, mükafatlarını daima veren demektir.

El Aziz – 94 Sonsuz izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız , her şeye galip, en yüce ve en üstün olan demektir.

El Cebbar – 206 Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir olan, ulaşılmaz, azametli, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını karşılayan, işlerini düzelten ve bunları yapmakta çok güçlü olan demektir.

El Mütekebbir – 662 Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her şeyde büyüklüğünü gösteren ve yarattıklarıyla bunu ortaya koyan demektir.

El Halik – 731 Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada eşi olmayan demektir.

El Bari – 214 Her şeyi kusursuz ve bir örneğe ihtiyaç duymadan birbirine uygun yaratan demektir.

El Musavvir – 336 Şekil veren, tasvir eden, her şeye kendine has özellikler ve en güzel şekiller veren demektir.

El Gaffar – 1281 Kullarını affeden, mağfireti çok, kullarının günahlarını örten ve bağışlayan demektir.

El Kahhar – 306 Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve isyankarları kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olan demektir.

El Vehhab – 14 Her türlü nimetleri karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden ve çok bağışlayan demektir

Er Rezzak – 308 Yarattıklarının rızkını yaratan, tekrar tekrar karşılıksız veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir.

El Fettah – 489 Kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak için kapıları hikmetle açan demektir.

El Alim – 150 Gizli, açık her şeyi çok iyi ve hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan demektir.

El Kabid – 903 Ruhları kabzeden, İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan, dilediğine maddi ve manevi darlık veren demektir.

El Basıt – 72 İstediğinin maddi ve manevi rızkını açan, genişleten, ferahlık veren demektir.

El Hafid – 1481 Aşağıya indiren, alçaltan, değerlerini, derecelerini azaltan, zillete düşüren demektir.

Er Rafi – 351 Yukarı kaldıran, değerleri ve dereceleri yükselten, şeref veren demektir.

El Muiz – 117 İzzet veren, yükselten, şereflendiren, aziz kılan demektir

El Muzil – 770 Alçaltan, zillete düşüren, zillet veren, hor ve hakir eden, adileştiren demektir.

Es Semi'u – 180 İşitici, gizli açık her şeyi işiten, kullarının tüm dualarını duyan demektir.

El Basir – 302 Gören, gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle gören demektir

El Hakem – 68 Hükmedici, hüküm veren, hakkı yerine getiren, haklıyla haksızı kesin sınırlarla ayıran, bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm veren demektir.

El Adl – 104 Çok adaletli, herkese tam hakkını veren ve hak ile hükmeden demektir

El Latif – 129 Lütfeden, kerem sahibi olan herkese her istediğini bol bol veren ve bunları karşılıksız yapan demektir.

El Habir – 812 Gizli açık her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan demek.

El Halim – 88 Cezada aceleci olmayan, tövbe etmeleri için zaman tanıyan, kullarına karşı yumuşaklıkla muamele eden, hilim sahibi olan demektir.

El Azim – 1020 Sonsuz büyük, yüce, çok ileri, büyüklükte benzeri olmayan demektir.

El Gafur – 1286 Kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten, perdeleyen affı, mağfireti çok demektir.

Eş Şekur – 526 Kullarının şükürlerini kabul eden, az amele çok sevap veren demektir.

El Aliyyu – 110 Yücelikte sonsuz, her şeyden üstün, her şeyiyle yüce olan demektir.

El Kebir – 232 Mutlak büyük, büyüklüğüne eş olmayan, kemalinin ve büyüklüğünün sınırı olmayan demektir.

El Hafiz – 998 Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, denetleyen ve belalardan koruyan demektir.

El Mukit – 550 Bütün canlıların gerekli gıdasını, rızkını ve gereken tüm ihtiyaçlarını gerektiği kadar veren, muhafaza eden ve hiçbir ameli zayi etmeyen demektir.

El Hasib – 80 Kullarının hesabını görecek olan, onların hayatları boyunca yaptıklarını teferruatlarıyla bilen ve hesap görmek için yeterli olan demektir.

El Celil – 73 Ululuk, celalet ve büyüklük sahibi olan demektir.

El Kerim – 270 Çok latif, iyilik, cömert ve ihsan sahibi ve bunları karşılıksız yapan demektir.

Er Rakib – 312 Yarattıklarını her an takip eden gözeten ve onları kendi başlarına bırakmayan demektir.

El Mucib – 55 Kullarının kendisine yaptığı bütün dua ve niyazlara karşılık veren demektir.

El Vasiu – 137 İlmi, rahmeti, lütfu, kudreti, af ve mağfireti sonsuz, tükenmeyen, geniş ve rahmeti her şeyi kuşatmış demektir.

El Hakim – 78 Bütün işlerinde hikmetli, mevcudatın hakikatına vakıf olan, hüküm sahibi, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan demektir.

El Vedud – 20 Çok şefkatli, kendisine yönelen kullarını seven dostluğa ve sevilmeye tek layık olan demektir.

El Mecid – 57 Şanı büyük, şerefli, yüksek, hakimiyeti ikramı sonsuz ve her şeye galip olan demektir.

El Bais – 573 Öldükten sonra dirilten ve insanlığa hidayet için Peygamberler gönderen demektir.

Eş Şehid – 319 Her yerde, her zaman hazır olan, her şeyi gören, ondan hiçbir şey saklı olmayan ve hiçbir şeyi unutmayan, ilminden asla bir şey kaybolmayan, bütün şeyler ilminde hazır olan demektir.

El Hak – 108 Hakkı ve hakikati otaya koyan onun varlığını koruyan, varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan, ibadete layık olan ve gerçek olan demektir.

El Vekil – 66 Kendine tevekkül eden kullarının işlerini gören, onlara yardımcı olan ve her isteklerine vekalet eden demektir.

El Kavi – 116 Gücü ve kuvveti sonsuz, her şeye gücü yeten, kudretli ve güçlü demektir

El Metin – 500 Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine güvenilen demektir.

El Veli – 46 Müminlerin, sevdiği kullarının dostu olan demektir.

El Hamid – 62 Çok övülen, çok şükredilen her varlığın kendi diliyle şükür ettiği, şükür ve hamde tek layık olan demektir.

El Muhsi – 148 Sayan, yarattıklarının sayısını tek tek ve her yönüyle bilen demektir.

El Mubdi – 57 Yarattıklarını ilk olarak maddesiz ve örneksiz olarak yaratan demektir.

El Muid – 124 Yarattıklarını öldürdükten yok ettikten sonra tekrar dirilten demektir.

El Muhyi – 68 Hayat verici, ilk yaradılışta, öldükten sonra yine diriltmede ve bütün aşamalarda hayat, sağlık ve yaşamak için gereken her şeyi veren demektir.

El Mumit – 490 Yarattığı bütün canlıların ölümünü yaratan demektir.

El Hay – 18 Ezeli ve ebedi olarak diri, canlı olan, zati hayat olarak tek, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten demektir.

El Kayyum – 156 Gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, başlangıç, son gibi oluşlardan münezzeh, daima var olan demektir.

El Vacid – 14 Vücuda getiren, zengin ve daima mevcut olan demektir.

El Macid – 48 Azametli ve şerefli, rahmeti, ihsanı ve keremi bol, lütuf ve cömertliği seven, şanı yüce, ulu demektir.

El Vahid – 19 Tek, eşsiz, zatında, sıfatında ve fiiliyatında eşi benzeri ve ortağı olmayan demektir.

Es Samed – 134 Herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin kimseye ihtiyacı olmayan, noksanlardan münezzeh demektir.

El Kadir – 305 İstediğine istediğini yapamaya gücü yeten, mutlak kudret sahibi demektir.

El Muktedir – 744 Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde istediğini yapmaya gücü yeten demektir.

El Mukaddim – 184 İstediğini maddi ve manevi alanda öne alan, şerefini arttıran demektir.

El Muahhir – 847 İstediğini maddi ve manevi alanda arkada bırakan, cezaya müstehak olanların cezalarını da erteleyen demektir.

El Evvel – 37 Varlığının evveli, başlangıcı olmayan, her şeyden önce olan demektir.

El Ahir – 801 Varlığının sonu olmayan, her şey yok olduktan sonrada varlığı devam edecek, ebedi olan demektir.

Ez Zahir – 1106 Görünen, varlığı bütün yarattıklarından anlaşılan, varlığından şüphe duyulmayan demektir.

El Muteali – 551 Çok yüce, çok üstün olan, üstünlüğü bildiğimiz hiçbir şeyle ölçülemeyecek olan demektir.

El Batın – 62 Gizli, varlığı her şeyden gizli olan ama gizli olan her şeyi bilen buna rağmen varlığı kesinlikle yarattıklarıyla bilinen demektir.

El Vali – 47 Yarattıklarının her işini yürüten, kainattaki her şeye sahip, malik ve tasarruf hakkı kendisine ait olan, her şeyi idare eden demektir.

El Berr – 202 Kullarına karşı çok şefkatli, lütfu, ihsanı, keremi, iyiliği ve bahşetmesi bol olan, kullarının kolaylığını ve rahatlığını isteyen demektir.

Et Tevvab – 409 Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan demektir.

El Muntekim – 630 Kullarının suçlarının karşılığını adaletiyle cezalandıracak, müstehak olduklarının karşılıklarını verecek olan, haksızlıklara uğramışların intikamlarını alacak olan demektir

El Afuvv – 156 Çok bağışlayan, affı bol, kullarını her zaman affeden ve affedecek olan demektir.

Er Rauf – 287 Kullarına çok şefkat, merhamet eden, onlara acıyan, onları esirgeyen ve lütufkar demektir.

Malikül Mülk – 212 Mülkün gerçek, ebedi sahibi ve onun üzerinde tasarrufa sahip tek olan demektir.

Zul - Celali Vel İkram – 1100 Büyüklük, celal, azamet, şeref aynı zamanda lütuf ve kerem sahibi demektir.

El Muksit – 209 Adaletle hükmeden ve yaptıklarında her zaman bir uygunluk bir uyum bulunan, hakkı sahibine daima veren demektir.

El Cami – 114 İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, bir araya getiren demektir.

El Gani – 1060 Çok zengin, gerçek zenginliğin sahibi, başkasına ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şey ve herkes ona muhtaç olan demektir.

El Muğni – 1100 İstediğini zengin eden, kullarının tüm ihtiyaçlarını gideren demektir.

El Mani' – 161 Olmasını istemediği şeyleri engelleyen demektir.

Ed Darr – 1001 Elem ve zarar verici şeyleri yaratan hikmet gereği dilediğine bela ve zarar veren demektir.

En Nafi' – 201 Fayda ve yarar sağlayan şeyleri yaratan demektir.

En Nur – 256 Nuru ışığı yaratan, istediği gönülleri iman nuruyla nurlandıran, alemleri aydınlatan demektir.

El Hadi – 20 Hidayet yolunu, doğru yolu gösteren hidayete erdiren demektir.

El Bedi' – 86 Örneği ve benzeri olmayan, emsalsiz şeyler yaratan demektir.

El Baki – 113 Varlığının sonu olmayan, ebedi olan demektir

El Varis – 707 Bütün mülklerin, servetlerin gerçek sahibi, herkes öldüktan sonra her şey onun olacak demektir.

Er Reşid – 514 Doğru ve hayırlı yolu gösteren, bütün işleri bir hikmete ve sebebe göre sonuçlandıran demektir.

Es Sabur – 298 Çok sabırlı kullarını hemen cezalandırmayan onların tövbe etmelerinin bekleyen demektir.

Sellenay
24.12.2008, 02:21
Her gece 7983 defa ya bedii duasını okuyan kolayca iş bulur, işleri yolunda gidermiş..
Ben denedim. 7983 defa okuduğumda iş haberi alıyorum. Ama her gece okumadığım için akabinde işlerim çok yolunda gitmiyor .:willy_nilly::Angel_anim:

mavilim
24.12.2008, 12:50
çok yakında benimde iş aramam gerekecek:(
bende okuyum umarım bulurum.

Sellenay
24.12.2008, 23:52
Urumcuğum bende bir kitap var o ktapta Esmaül Hüsna nın faziletlerinden ve hangi sayıda okunması gerektiğinden bahsediyor.
İznin olursa kısa kısa yazmak isterim.

Allah lafzai Celali Kur'â^n-ı Kerim' de, diğer mübarek isimlerinden çok olarak 2800 kere zikredilmiştir.
Nasihat: Kul, bütün varlığını "Allah sevgisi" ile doldurmalı ve kullukda kusur etmemelidir.
5 Vakit namazdan sonra 66 kere "Ya Allah celle celallühû^" zikrine devam edenin kalbinde "Hikmet ve ilim pınarları" kaynamağa başlar. Türlü türlü tecellilere mazhar olur, bi iznillahi Teala.
-Cuma namazından önce 1001 kere "Ya Allah cellecelalühu" lafzai Celalini okuyanın işleri yolunar. geçim sıkıntısından kurtulur.
-Sabah namazından sonra 66 kere okuyanın ve ardından da 1 kere "Tarık suresini" okuyanı herkes sever. Bu zikre devam eden eşler arasında sevgi devamlı olur.
-1 bardak suya, 198 kere "Ya Allah", 40 kere "Fatiha suresi" ve 7 kere de Ayetül Kürsi okunup hastaya içirilirse Allah ın izniyle şifa bulur.
-Her sabah 1 bardka suya 198 kere "Ya Allah, Ya Hay, Ya kafi okuyup aç karnına içenin öğrenme kabiliyeti gelişir.
-Her gün 623 kere Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim okumaya devam eden; her işinde başarılı olur, rızkı artar, sıhhati daim olur.
-Huzursuzluk içinde olan 352 kere Ya Allah Ya Rauf okursa şikayetleri kaybolur.
-Her gün 352 kere Ya Allah, Ya Kafi okuyan bütün güç işlerini kolaylıkla başarır.
"ER-RAHMAN:Nasihat Kul, gafillere merhamet eder. Onların Hakk yoluna girmelerini sağlamak amacıyla nasihatlerde bulunur.
Fazilet ve Esrarı: Her gün 1 bardak suya 298 kere "Ya Rahman okuyup içen hasta, Allah ın izniyle şifa bulur.
-Cuma günü ikindi namazını kıldıktan sonra (oturuş şeklini değiştirmden) Güneş batıncaya dek "Ya Allah, Ya Rahman " diye zikredip, Güneş battıktan sonra duasında haceti ne ise; onu isteyene Cenab-ı Hakk en kısa zamanda dileğini verir.
-Her gün 1000 kere"Ya Rahman" diyen, bu zikre 40 gün ara vermeden devam ederse, çeşitli nimetlere nail olur.
-Haklı olduğu davayı kazanmak isteyen, her gün 1011 kere , Ya Rahman" zikrine devam ederse, muradına erer.
-ER-RAHİM Nasihatı:Kul muhtaç olanlara kendi olanakları nisbetinde yardımcı olur. Hiç bir zaman ümidsizliğe kapılmaz. Sıkıntısı ne kadar büyük olursa olsun, Allahü Tealanın mutlaka yardımcı olacağına inanır.
Fazilet ve Esrarı: 5 vakit namazdan sonra 258 kere "Ya Rahim" zikrine devam edene Allah maddi ve manevi çeşitli rızklar ihsan eder. Duaları kabul olunur.
-1 bardak suya 258 kere "Ya Rahim" ve 7'şer kere Şifa ayetleri okuyup hastalara içirilirse kısa zamanda iyileşir.
-Her gün 258 kere "Ya Rahman, Ya Rahim zikrine devam eden, her türlü afet ve beladan korunur. Dünya ahiret saadetine kavuşur.
-Her gün 618 kere "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim zikrine devam edenleri herkes sever, rızkı artar, ömrü huzur iinde geçer.
EL-MELİK Nasihat: Kul, bütün uzuvlarına malik olur. Kalbini, nefsini, elini, dilini, hasılı hasılı bütün uzuvlarını günahtan uzak tutar.
Fazilet ve Esrarı: 5 vakit namazdan sonra 90 kere "Ya Melik" zikrine devam eden; her türlü kötülüklerden korunur, kazancı artar.
-Her gün güneş doğmadan önce 90 kere "Ya Melik dedikten sonra, Ali İmran suresinin 26, ve 27, ayetlerini, yani "Kulillahümme malike'l mülk den "Bigayri hisab kadar ) okuyan nüfuz ve servet sahibi olur.
-Haklı davasını kazanmak isteyen her gün 121 kere "Ya Melik zikrine devam ederse davasını kazanır.
-40 gün süreyle, her gün 10201 kere "Ya Melik " zikrine devam eden, allah ' ın lütf ve büyük yardımlarına nail olur. Her türlü dertlerinden kurtulur.
-Ruh ve sinir hastaları, her gün 90 kere "Ya Melik, Ya Kuddus " zikrine devam ederlerse en kısa zamanda şifa bulur.

99 güzel ismin fazilet ve esrarını fırsat buldukça yazmak isterim.
Geç oldu yarın ve sonrasında devam edeceğim teşekkürler...:Angel_anim:

ipekyolu
27.03.2009, 20:18
çok güzel olmuş urum acaba yanlarında yazan rakamlar kaç adet çekeceğimizi gösteriyor

samanyolu
27.03.2009, 20:30
çok güzel olmuş urum acaba yanlarında yazan rakamlar kaç adet çekeceğimizi gösteriyor

Benim bildiğim kadarıyla öyle ipek yolu. Çünkü daha önce öğrendiğim sayılarla, Urum'un yazdıkları tutuyor. Ama yine de Urum cevap verse iyi olur tabii. Ben bilgiçlik, ukalalık yapmış olmayayım. Özür dilerim, eğer böyle olduysa.

AkeLdan
28.03.2009, 12:46
Evet onlar asgari okunma sayısı.ama o sayıları değil de sayıların 10 katını yahut yine kendileriyle çarpılmış halleriyle okunur.örneğin vedud ismi şerifinin ebced tutarı 20 dir.onu 20*20 olarak okursunuz...Ama tabi bazı istisnalar da vardır.bir esmayı 1000 kere okumak gibi..Bin sayısının dinen önemi olduğu için diye düşünüyorum..Umarım yardımı olur.Saygılar..

BattleFury
26.02.2011, 11:53
El Muktedir – 744 Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde istediğini yapmaya gücü yeten

Bu isim harika ya! bayılıyorum , belkide hayatımda gordugum en guzel isim :)

yağmur82
26.02.2011, 12:01
sizlere saçma gelebilir ama kafama takıldı sormam lazım.bende bazı esmaları okuyorum cumartesi günü gün doğmadan okunması söylenen esmayı bugün 4:35 te okudum ALLAHIM KABUL EDER İNŞALLAH fakat saat itibari ile acaba cuma gecesimi yapmış oldum.hani sabah ezanına kadar bir gün sayılıyormuş ya.ben sabah ezanından önce okudum ne oldu şimdi cumartesi günü gün doğmadan deyince pazar sabah ezanından öncesini mi anlamak gerekiyor.

sercinar
19.06.2011, 23:48
Emeğine ve ellerine sağlık Sayın URUM. Ellerine sağlık ki daha nice bilgiler paylaşarak yolumuz aydınlat. Nur ol...
Benim sorum şudur;
Tasavvufta Allahın 99 isminin tecellisi yeryüzündedir ve herkes bu isimlerin tecellisiyle davranış sergilerler. aslında herkesin kendi fıtratına uygun bir esması vardır denir. bu esmayı nasıl bulabiliriz bu konuda yardımcı olabilir misin
Saygılarımla...

akasya11
16.07.2011, 20:43
gece günden önce gelir diye biliyorum ben yani cuma gecesi perşembe günü gecedir aslında gibi

muay thai
01.08.2011, 11:45


ya Rahman = 298 ya Kavîy= 116
ya Semi = 180 ya Müta'âlî= 551
ya Hakk=108 ya Kuddûs= 170
ya Bâtın= 62 ya Adl= 104
ya Rahîm= 258 ya Metin= 500
ya Basîr= 302 ya Berr= 202
ya Vekîl= 66 ya Selâm= 131
ya Vâli= 47 ya Latif= 129
ya Melik= 90 ya Veli= 46
ya Hakem= 68 ya Tevvâb= 409

ya Mu'min= 137 ya Mubdî'= 56
ya Habîr= 812 ya Ra'ûf= 287
ya Hamîd= 62 ya Cebbar= 206
ya Muntakim= 630 ya Gafûr= 1286
ya Muheymin= 145 ya Mu'îd= 124
ya Halîm= 88 ya Maliku'l-Mülk= 212
ya Muhsî= 148 ya Mutekebbir= 662
ya Afuv= 156 ya Şekûr= 526
ya Aziz= 94 ya Muhyî= 68
ya Azîm= 1020 Zu'l-Celâli ve'l-İkram= 1100

ya Hâlik= 731 ya Hafîz= 998
ya Aliy= 110 ya Kayyûm= 156
ya Mumît= 490 ya Gani= 1060
ya Muksit= 209 ya Gaffâr= 1281
ya Bâri'= 214 ya Mukît= 550
ya Kebîr= 232 ya Vâcid= 14
ya Hayy= 18 ya Muğni= 1100
ya Câmi'= 114 ya Kahhâr= 306
ya Musavvir= 336 ya Hasîb= 80
ya Hafîz= 998 ya Mâcidİ= 48

ya Mâni'=161 ya Rakîb= 312
ya Vehhâb= 14 ya Samed= 134
ya Celîl= 73 ya Nûr= 256
ya Vâhid= 19 ya Alîm= 150
ya Dârr= 1001 ya Mucîb= 55
ya Rezzâk= 308 ya Kâdir= 305
ya Kerîm= 270 ya Hâdi= 20
ya Ahad= 13 ya Kâbız= 903
ya Nâfi'= 201 ya Vâsi'= 137
ya Fettâh= 489 ya Muktedir= 744
ya Bedî'= 86 ya Mecîd= 57
ya Bâsıt= 72 ya Evvel= 37
ya Hakîm= 78 ya Reşîd= 514
ya Mukaddim= 184 ya Mu'izz= 117
ya Bâkî= 113 ya Bâ'is= 573
ya Hâfız= 1481 ya Ahir= 801
ya Vedûd= 20 ya Sabûr= 298
ya Mu'ahhir= 847 ya Muzill= 770
ya Vâris= 707 ya Şehîd= 319
ya Râfi'= 351 ya Zâhir= 1106 (alıntıdır)

vermud
01.08.2011, 13:32
esmalarla ilgili merak ettiğim birşey var, mesala esmaları birleştirdiğimizde , örneğin aşk için vedud, birleştirme için cami, bunları güçlendirmek içinde kavi esmasını kullandığımızda, YA vedudül keviül cami esması çıkıyor güçlendirici esma ortaya gelir diye biliyorum.
Peki bu esmanın sayısı kaç olacak caminin sayısını mı vedudun sayısını mı alacağız?

muay thai
01.08.2011, 14:12
öncelikle güzel soru teşekkürler bu konuda benim bilgim yok ama site yetkilileri bu konuda bizi aydınlatacaklardır umarım

bedford
01.08.2011, 14:32
esmalarla ilgili merak ettiğim birşey var, mesala esmaları birleştirdiğimizde , örneğin aşk için vedud, birleştirme için cami, bunları güçlendirmek içinde kavi esmasını kullandığımızda, YA vedudül keviül cami esması çıkıyor güçlendirici esma ortaya gelir diye biliyorum.
Peki bu esmanın sayısı kaç olacak caminin sayısını mı vedudun sayısını mı alacağız?

sanırım bu bilgiyi rahmetli Bülent Kısa'nın kitaplarından edindiniz, ama oradaki bazı bilgiler eksik ve hatalı, lafım ona Bülent bey hakkında ileri geri konuşamam, o rahmetli çok araştırmacı ruhlu bir majisyendi, satanist olduğu da söylenirdi, neyse konumuza dönelim; o kuvvetlendirdiğin esmaların toplam adedi kadar okuyacaksın, atıyorum a=1000 b=500 c=250 total.aded=a+b+c, ok?

origanum
01.08.2011, 19:26

ALLAH'IN 99 İSMİ
Günlük hayatta hangi isim, kaç kere zikredilmeli ?
Sitede ne gibi eksikliğini gördünüz de aynı konuları yeni başlıklar altınca açmak gereğini duydunuz. Eksik yan görürseniz yeni konu açmak yerine varolan konunun altına katkılarınızı belirtiniz. Bir daha böyle birleştirmekle uğraşmayacağım direk sileceğim gördüğümde.


esmalarla ilgili merak ettiğim birşey var, mesala esmaları birleştirdiğimizde , örneğin aşk için vedud, birleştirme için cami, bunları güçlendirmek içinde kavi esmasını kullandığımızda, YA vedudül keviül cami esması çıkıyor güçlendirici esma ortaya gelir diye biliyorum.
Peki bu esmanın sayısı kaç olacak caminin sayısını mı vedudun sayısını mı alacağız?

Okunamız gereken:
Ya sayı değeri + vedud sayı değeri + ül sayı değeri + kavi sayı değeri + ül sayı değeri + cami sayı değeri + sizin adınızın sayı değeri (siz yaptığınız için, başkası için yapıyorsanız ilave olarak onun adının değerini de eklemelisiniz)
Sevgi için yapıyorsanız hem sizin hem sevdiğinizin adları eklenmeli, eğer bunu sizin için başkası okuyorsa o okuyan kişinin adı da eklenmeli.
Ayrıca esma sayıları toplamları 3 ile çarpılmalı toplama eklenmeden önce çünkü 3 adet esma okuyorsunuz.
Karışık oldu ise şöyle yazayım:
Ya sayı değeri + 3xvedud sayı değeri + ül sayı değeri + 3xkavi sayı değeri + ül sayı değeri + 3xcami sayı değeri + sizin adınızın sayı değeri + sevdiğinizin sayı değeri = oldukça yüklü bir sayı:D Allah kolaylık versin, tek seferde hiç kalkmadan okunmalı.
Tabi abdestli, tesettürlü bir şekilde temiz elbiseler giymiş halde kıbleye dönük ve sevgi ile ilgili gün olan venüs günü (cuma günü) veya venüs gecesi (günümüz takvimine göre perşembe akşam ezanından sonra başlıyor) venüs saatinde okunmalıdır.

bedford
01.08.2011, 19:54
Okunamız gereken:
Ya sayı değeri + vedud sayı değeri + ül sayı değeri + kavi sayı değeri + ül sayı değeri + cami sayı değeri + sizin adınızın sayı değeri (siz yaptığınız için, başkası için yapıyorsanız ilave olarak onun adının değerini de eklemelisiniz)
Sevgi için yapıyorsanız hem sizin hem sevdiğinizin adları eklenmeli, eğer bunu sizin için başkası okuyorsa o okuyan kişinin adı da eklenmeli.
Ayrıca esma sayıları toplamları 3 ile çarpılmalı toplama eklenmeden önce çünkü 3 adet esma okuyorsunuz.
Karışık oldu ise şöyle yazayım:
Ya sayı değeri + 3xvedud sayı değeri + ül sayı değeri + 3xkavi sayı değeri + ül sayı değeri + 3xcami sayı değeri + sizin adınızın sayı değeri + sevdiğinizin sayı değeri = oldukça yüklü bir sayı:D Allah kolaylık versin, tek seferde hiç kalkmadan okunmalı.
Tabi abdestli, tesettürlü bir şekilde temiz elbiseler giymiş halde kıbleye dönük ve sevgi ile ilgili gün olan venüs günü (cuma günü) veya venüs gecesi (günümüz takvimine göre perşembe akşam ezanından sonra başlıyor) venüs saatinde okunmalıdır.

bu değerli bilgi için çok teşekkürler sayın #origanum, esma sayısı kadar adedin çarpılması gerektiğini hiç bilmiyordum, öğrenmiş oldum! bir soru sormak istiyorum, benim konuma da bir üye sormuş yada ben bunu sorduğunu zanediyorum, ben de bunu merak ediyordum; şimdi, diyelim ki venüs saatinde zikir çalışması yapmaya niyetlendik, hesaplamamız sonucu haftalık tablomuzda yani takvimimizde hem gece saatlerinde hem de gündüz saatlerinde venüs saat dilimleri olacak; gündüz saat diliminde mi yoksa gece saat diliminde mi zikir yapmamız daha hayırlı olur yada şöyle sorayım daha etkili olur?

sevimkoşkatilgeldi
01.08.2011, 20:11
O zaman "ya" ve "ül"ün degerleri ile hicbir yerde bulamadigim spesifik ismimin degerini hesaplamaya kaldi is. :)

vermud
01.08.2011, 22:56
evet isim sayıları ve ya ve ül' ün de numaralarını istiyoruz :)

origanum
02.08.2011, 08:41
Ya 11, ül 31. İsminizi de kendiniz hesaplayın.


bu değerli bilgi için çok teşekkürler sayın #origanum, esma sayısı kadar adedin çarpılması gerektiğini hiç bilmiyordum, öğrenmiş oldum! bir soru sormak istiyorum, benim konuma da bir üye sormuş yada ben bunu sorduğunu zanediyorum, ben de bunu merak ediyordum; şimdi, diyelim ki venüs saatinde zikir çalışması yapmaya niyetlendik, hesaplamamız sonucu haftalık tablomuzda yani takvimimizde hem gece saatlerinde hem de gündüz saatlerinde venüs saat dilimleri olacak; gündüz saat diliminde mi yoksa gece saat diliminde mi zikir yapmamız daha hayırlı olur yada şöyle sorayım daha etkili olur?

Gördüm o yazıyı da sizin cevap vermenizi beklediğim için yazmamıştım:) İkisinde de yapılır. Ancak ben şahsen gece saatlerini tercih ediyorum. Sonuçta o saatler o iş için ayrılmış. Şerli bir saatte okumasınlar da o kadar önemli değil.

Esmaların çarpılmasına gelince bu bir yoldur sadece, kişiye kalmış yapılmasa da olur, başka bir yolu da tercih edebilir ancak ben tamamının yapılmasından yanayım. Titreşim frekansı daha yüksek oluyor.

bedford
02.08.2011, 12:01
Ya 11, ül 31. İsminizi de kendiniz hesaplayın.


Gördüm o yazıyı da sizin cevap vermenizi beklediğim için yazmamıştım İkisinde de yapılır. Ancak ben şahsen gece saatlerini tercih ediyorum. Sonuçta o saatler o iş için ayrılmış. Şerli bir saatte okumasınlar da o kadar önemli değil.

Esmaların çarpılmasına gelince bu bir yoldur sadece, kişiye kalmış yapılmasa da olur, başka bir yolu da tercih edebilir ancak ben tamamının yapılmasından yanayım. Titreşim frekansı daha yüksek oluyor.

Çok sağolun sayın #origanum, bu değerli bilgiler için.

muay thai
02.08.2011, 18:16
Sitede ne gibi eksikliğini gördünüz de aynı konuları yeni başlıklar altınca açmak gereğini duydunuz. Eksik yan görürseniz yeni konu açmak yerine varolan konunun altına katkılarınızı belirtiniz. Bir daha böyle birleştirmekle uğraşmayacağım direk sileceğim gördüğümde.

organium dikkatinizden kaçtı sanırım ebced değerleride yazıyor benim paylaştıgımda daha önce esmaların ebced değerlerinin bulunduğu bir paylaşıma ratlamadım ben o yüzden paylaştım

origanum
11.08.2011, 01:26
organium dikkatinizden kaçtı sanırım ebced değerleride yazıyor benim paylaştıgımda daha önce esmaların ebced değerlerinin bulunduğu bir paylaşıma ratlamadım ben o yüzden paylaştım

İlk mesaja bakarsanız Urum paylaşmış zaten.

Yakaza
07.11.2011, 21:35
Öncelikle arkadaşlar benim bu işlerden fazla çaktığım yok.Sadece şunu bilmek istiyorum özellikle bu sorumu Değerli Urum ve modlara soruyorum.Kenz'ül havas'ta görmüştüm yanlış hatırlamıyosam veya başka yerde gene yazmışsınız.

Allah 66 bu ne?Allah zikrini 66 kere okuyan muradına mı erer?Yada bunun vakti veya başka özelliğimi var hiç anlamıyorum lütfen yardımcı olun?

origanum
07.11.2011, 21:51
Majikal işlemlerde bazı esmalar belli adetlerde okunur. Her esmanın belli bir sayısı vardır. Sorduğunuz örnekte de Allah adı 66 kere okunmalıdır, sayısı budur. Öyle okuyunca muradına erer insan gibi basit ve anlamsız bir düşünceye girmeyin. Bunlar derin işler. Allah ismi çok güçlendirici bir esma olarak kullanılır işlemlerde. Her esmanın kullanılması gereken yerler vardır, bunlar belli bir kurala göre düzenlenmişlerdir. Bunu havass yani islami unsurların kullanılması ile yapılan ve islam dinine mensup büyücülerin yaptığı büyü işlemlerini, yalamış yutmuş kişiler tarafından bilinir ve uygulanır. Havass halka açık değildir, elit kesime özgüdür, çok masraflı, zaman, emek ve özveri ister, mürşit tarafından seçtiği kişilere öğretilir, ömür boyu süren bir eğitim ve çileli bir yoldur.

Yakaza
07.11.2011, 22:05
Majikal işlemlerde bazı esmalar belli adetlerde okunur. Her esmanın belli bir sayısı vardır. Sorduğunuz örnekte de Allah adı 66 kere okunmalıdır, sayısı budur. Öyle okuyunca muradına erer insan gibi basit ve anlamsız bir düşünceye girmeyin. Bunlar derin işler. Allah ismi çok güçlendirici bir esma olarak kullanılır işlemlerde. Her esmanın kullanılması gereken yerler vardır, bunlar belli bir kurala göre düzenlenmişlerdir. Bunu havass yani islami unsurların kullanılması ile yapılan ve islam dinine mensup büyücülerin yaptığı büyü işlemlerini, yalamış yutmuş kişiler tarafından bilinir ve uygulanır. Havass halka açık değildir, elit kesime özgüdür, çok masraflı, zaman, emek ve özveri ister, mürşit tarafından seçtiği kişilere öğretilir, ömür boyu süren bir eğitim ve çileli bir yoldur.

öncelikle cevabınız için teşekkürler sayın mod ama islamda büyü(yani islami büyücü diye birşey olduğunu sanmıyorum) şirktir.bunudiyanete sormuştum bakara102küfür olarak nitelendirdiler.ama bir türlü anlamaıyorum nedir bu havas?Derin işler demişsiniz de 66 kez Allah zikri ne gibi kullanılır hiç bilgim yokta ondan soruyorum.Ne yapmak gerekir?

AJA
07.11.2011, 22:10
öncelikle cevabınız için teşekkürler sayın mod ama islamda büyü(yani islami büyücü diye birşey olduğunu sanmıyorum) şirktir.bunudiyanete sormuştum bakara102küfür olarak nitelendirdiler.ama bir türlü anlamaıyorum nedir bu havas?Derin işler demişsiniz de 66 kez Allah zikri ne gibi kullanılır hiç bilgim yokta ondan soruyorum.Ne yapmak gerekir?

Havas islami büyünün bir adıdır.Öncelikle havas ile igili paylaşılanları okuyun anlamanız için.
Evet büyü günahtır fakay islamda da büyü vardır ve bunun adı da budur.Nasıl dogu majilerinin yani büyülerinin farklı adları vasa islami büyünün ve uygulamaların adı da havastır.Umuyorum yardımcı olmuşumdur.
Sayın Origanum daha iyi anlatıcaktır size uygun gördüğü taktirde.

origanum
07.11.2011, 22:17
Diyanet öyle diyecektir tabi islama göre büyü günahtır. Ama bazı büyücüler islam dinine mensuptur ve islami öğeleri kullanarak büyü yaparlar.
Havass da bu islami unsurların kullanılması ile büyü yapılması sanatıdır. Yani Kurandan ayetler sureler dualar okunur, yazılır belli sayılarda ve zamanlarda, islami kurallara göre varlıklar çağırılır vs vs. Detayları sadece öğrencilere öğretilir. Sitemiz malum büyü sitesi, yani burada büyü yapılmaz veya yapan birisinin adresi vs verilmez ancak büyü ile ilgili sadece genel bilgi verilir bu yolda yürümek isteyenlere nelerle karşılaşacaklarını göstermek ve ucundan biraz bilgi sahibi yapmak adına. Tabi bir de sadece merak edenlere bilgilenmeleri meraklarını gidermeleri için ve sadece o kadarını tabi.

Yakaza
07.11.2011, 22:29
Ben 5 vakit namaz kılan biri olarak bu yüzden korkuyorum ama çokta merak ediyorum.İslami sorulara cevap yazan bir siteye de sormuştum.Dediler ki:

Aynen kopyalıyorum:(Hepsini okuyamayacağınızdan kısasını yazıyorum)

Değerli kardeşimiz;
Ayetlerden ve Allah’ın isimlerinden yapılan vefklerin şifalı olduğuna inanıyoruz. Ancak vefkler konusunda doğruları yanlışlardan ayırmak çok zor olduğu gibi, daima istismara müsait bir konudur. Bu açıdan böyle şeylerle meşgul olunmasını asla tavsiye etmiyoruz.
Nitekim, İmam Nevevî, İbn hacer el-Heytemî, manası anlaşılmayan vefklerin kullanılmasının caiz olmadığını ifade etmişlerdir.


Bu şartları şöyle sıralamamız mümkündür:
1- Okunan ve yazılan şey sûre, ayet, hadis veya manası anlaşılan dua olacak.
2- Manası bilinmeyen bir takım isim, harf, resim ve işâretler kullanılmayacak. Buna göre, yukarıda anlatılan ikinci çeşit muskalar İslâm'a göre haram ve yasaktır.
3- Tıbbi tedâvide olduğu gibi, burada da şifâ verenin yalnız Allah olduğuna inanılacak; O'ndan başkasından hiç bir şey umulmayacaktır.
4- Ayırmak ,iflas ettirmek için Bir kişinin kötülüğüne yapılmayacaktır. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, IX, 6397).
Dikkat edilecek diğer bir husus da muska yazarken veya yazdırırken, İslâm'a aykırı olan her şeyden uzak durmak gerekir. Ölçü İslâm ve niyet Allah'ın rızası olmalıdır.

Tabi bu yazı çok uzun hepsini kopyalıcak değilim amacım SİZİNLE KESİNLİKLE TARTIŞMAK DEĞİLDİR.Ben doğa üstü güçleri çok merak ediyorum neden biliyor musunuz?

Çünkü ben 17 yaşındayken cin gördüm.Kısa boylu kapkara bir yaratıktı çok hızlı hareket ediyordu,insanın minyatürü gibiydi.İnternetten araştırdığıma göre bu cindi.bunları ilk gören de ben değilim.Zaten Kur'an da cin suresi var cinlere inanmak imanın şartı benim korkum bu vefkleri yaparken şirke düşmek istemiyorum.Sizler bu konuda benden daha tecrübeli olduğunuz için kılı kırk yararak sorularımı soruyorum.Ben vefk kullanmak istiyorum ama islama göre caiz olan vefk kullanmak istiyorum bu yüzden soruyorum Allah ismi neden 66 kez zikredilir?Diye umarım anlatabilmişimdir.Teşekkürler.

AJA
07.11.2011, 22:35
İslaam göre vefk diye adlandıramayız bu onu mahsum kılmaz.Bu büyüdür.Eger namazınızı kılıyor iseniz vefklerle uğraşamayın derim.
Birşeyler hayatınızda ters gidiyor diye vefkler bunu düzeltir anlamına da asla gelmez.İşe yararmı? inanırsanı yarar evet ama bu BÜYÜDÜR.İslama göre vefk diye bir şey yoktur :)
Dua edin..

Yakaza
07.11.2011, 22:40
Şimdi şöyle size cevap vereyim.Hz.Muhammed Hz.Ali'ye 70 kadar ilim öğrettiği ancak Hz.Ali'nin sebebini bilmediğim nedenlerden dolayı bu ilimlere anlatmamıştır Havas konusunda ilk yazılı eserin Hz.Ali tarafından yazılğı söyleniyor.Bununla birlikte vefklerin islamdan önce de var olduğu yazılı.Kısaca internette herkes birşeyler yazıyo.Hangisi doğru hangisi yanlış bilmiyorum.Ama dinen caiz olan vefklerin olduğu da söyleniyor.Benim istediklerim:

1)Vefk dinen caiz ise bunu yapmak

2)Meleklerle iletişim kurmak

3)Müslüman cinlerle iletişim kurmak

4)Telekinezi deniyor galiba düşünce gücüyle birşeyler yapabilme bu kadar :)

AJA
07.11.2011, 22:50
şimdi şöyle size cevap vereyim.Hz.Muhammed Hz.Ali'ye 70 kadar ilim öğrettiği ancak Hz.Ali'nin sebebini bilmediğim nedenlerden dolayı bu ilimlere anlatmamıştır Havas konusunda ilk yazılı eserin Hz.Ali tarafından yazılğı söyleniyor.Bununla birlikte vefklerin islamdan önce de var olduğu yazılı.Kısaca internette herkes birşeyler yazıyo.Hangisi doğru hangisi yanlış bilmiyorum.Ama dinen caiz olan vefklerin olduğu da söyleniyor.Benim istediklerim:

1)Vefk dinen caiz ise bunu yapmak

2)Meleklerle iletişim kurmak

3)Müslüman cinlerle iletişim kurmak

4)Telekinezi deniyor galiba düşünce gücüyle birşeyler yapabilme bu kadar :)

Kısaca şunu diyeceğüm bu durumda ; saydığınız şıklar öğrenilebilir fakat bu matematik öğrenmeye yada tıp okumaya benzemez.Çok zordur.Bir yeteneğiniz varsa geliştirmeniz kolaylaşabilir ama 0 dan başlayacaksanız belkide ömrünüzü adayacaksınız.Meleklerle iletişim kurma fikri kulağa hoş geliyor. :) Ama başarmak neremize hoş gelir tartışılır :) Bunu her yürek kaldıramaz , her beden taşıyamaz.Cinlerle iletişime geçersek eğer buen tehlikeli kısım :) Bunu sırf meraktan dur bir davet okudum yapıyım derseniz yaparsınız ve başınıza büyük dertler açar hoca hoca kurtar diye dolanırsınız ortada.Bilin öyle yapın.Bilmeden yapmak silahsiz ayı avına çıkmaya benzer ..
Ayrıca islam da büyünün her çeşidi yasak ve günahtır.Sadece bilen kişi tarafından kurtarma amacı ile yapılması caizdir.

Yakaza
07.11.2011, 23:17
teşekkürler.Ben bir kanalda görmüştüm adam canlı yayında düşünce gücüyle kaşı yamultup kırıyodu bu ilgimi çekti nasıl yapıldığına dair bir bilginiz var mı?

origanum
07.11.2011, 23:38
Hasbinallaaahhhh.
Biz bu sitede hazırcılığı sevmeyiz ama. Üyelerin araştırma yapmasını teşvik ederiz.
Pisişik Yetenekler - "Gizlimabet Parapsikoloji Platformu" (http://www.gizlimabet.com/forumdisplay.php?f=305)
Bu link psişik yetenekler bölümüne aittir. Her yazıyı, yorumları tek tek hiçbirini atlamadan okuyun.
Tüm siteyi okuduğunuzda zaten çizgimizi ve kafanızdaki birçok soruyu anlayacaksınız. Ancak ondan sonra kafanıza takılan yer olursa ilgili başlığın altına yazarsınız. Ama öncesinde okuyup bilgilenin lütfen.

IŞIKLAR
23.12.2011, 21:15
Bazı esma-ül hüsnaların başında

es
el
er
geliyor biliyorsunuz. Okurken de başına genelde 'ya' koyarak okuyoruz. Sizce herhangi bir esma-ül hüsnayı zikir olarak çekerken, başına yazıldığı el,es koyarak mı çekmeliyiz yoksa başına ya koyarak mı çekmeliyiz.

semyanocibel
17.03.2012, 22:40
El-kahhâr
306 Şegail-Vahyail: Yenilmeyen, yegâne galip, isyankârları kahreden, bütün varlıkları emir ve iradesi altında bulunduran, hiç kimse hükmünden kaçıp kurtulamayan. Kahr, bir şeye, onu hor ve hakîr kılacak veya mahv ve helâk edebilecek sûrette galib olmaktır. Allah Teâlâ Kahhâr'dır, her vechile üstün ve daima galibdir. Kuvvet ve kudretiyle her şeyi içinden ve dışından kuşatmıştır. Hiçbir şey O'nun bu ihâtasından dışarı çıkamaz. Ona karşı herşeyin boynu büküktür. Kahrına yerler, gökler dayanamaz. Kahr ile nice azıp sapmış ümmetleri ve milletleri mahv ve perişan etmiştir. Merih saatinde meşgul olan mazlumlar düşmanlarına hasetçilerine ve zalimlere galip olur.Bu ismi okumaya devam edenlerin kalplerindeki dünyaya ait sevgi ve endişelerin yerini Allah sevgisi alır. Kötü hasletlerden kurtulur.

El-muzil
770 Tehmail-Şartyail: İtibardan düşüren, değersiz kılan, alçaltan, zillet veren, dilediğini müstahak olduğu şekilde zillete düşüren, hor ve hakîr eden. İzzet ve zillet, birbirine zıd mânalardır. İzzet kelimesinde “şeref ve haysiyet”, Zillet kelimesinde ise “alçaklık” mânası vardır. Bunlar hep Allah Teâlâ'nın, mahlûkatı üzerindeki tasarrufları cümlesindendir. Merih saatinde zikrine devam eden zalim ise mazlum olur kötü ahlaktan kurtulur. Aynı şekilde Merih saatinde meşgul olan düşmanlarından kurtulur ve selamet bulur

Ed-dâr
1001 Sarfyail: Dilediğini zarara sokan, zarar veren, her türlü zarar elinde bulunan ve Onun izniyle var olan; bir hikmete binâen zarar vermek istediği bir kimseden o zararı geri çevirecek kendisinden başka hiç kimse bulunmayan, elem ve zarar verici şeyleri yaratan. Merih saatinde zikrine devam edenin düşmanları kahrolur kendisine bir zarar ilişmez. Cuma günleri bu ismin zikrine devam edenler hak tealaya yakınleri artar. Her türlü semavi ve arzi felaketlerden korunmak için bu ismi Nafi ismiyle baraber zikretmek gerekir. Manevi darlık sıkılma hallerinde basit vasiu esmalarıyla okumak faydalıdır

El-kuddûs
170 Gadzayil-Enyail-Linyail: Tertemiz, yüce, her türlü hatâdan, gafletten, aczden ve eksiklikten çok uzak ve pek temiz, her eksiklikten münezzeh; dalâlet ehlinin kendisi hakkındaki her türlü asılsız düşüncelerinden uzak; kâinatı bütün varlıklarıyla temizleyen ve güzelleştiren. Allah, hissin idrâk ettiği, hayâlin tasavvur ettiği, vehmin tahayyül ettiği, fikrin tasarladığı her vasıftan münezzeh ve müberradır. Müşteri saatinde 170 kere okumaya devam edenlerin sırları açığ çıkmaz evham vesevese hayalet görenler bu ismin zikrine devam ederlerse kurtulurlar. Aynı şekilde bu esma tarikat yollarında gidenler için ve nefsin pis hasletlerinde temizlemeye en faydalı esmalardandır. Kalbin güçlenmesine manevi olarak çok faydalıdır aynı şekilde kalbi rahatsızlıklarda bu isim inşirah suresiyle okunması şifadır. Göğüs hastalıklarınada hakeza şifadır. Ruhun manevi gelişiminde de buesma çok tesirlidir. Hz. Alinin (r.a) ismi azam esmalarındandır. Bu esmanın zikrine devam eden gittiği her yerde itibar görür izzet bulur. Evrende eko sistem halinde olan temizlikler yağmur, rüzgar, toprağa dönüşme ve benzeri hep Kuddüs adının tecellisiyle olur. Bu adın ruhanileri etkileme gücü vardır. Gayp alemlerinin açılması ,sıkıntıların giderilmesi bu esma tecellisiyle açığa çıkar. Bu esmayı çalışanlar " Subbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbül Melaiketi ve Ruh" duasını da çalışırlarsa gaybın sırları ortaya çıkmaya başlar yedinci kat semanın melekleri bu isimle meşguldur bu dua ayrıca Vitr namazı kılınıp selam verilince hemen 3 kere okumak sünnettir.. Bütün kötülüklerden korunurlar. Bütün kötü işler hayra dönüşür. Ruhaniler kendisini uyku uyanıklık arasında ziyaret ederler. Cuma gecesi on dokuz tı harfi yazılır, aded gözetmeksizin uyuyana kadar ya A’li ya kuddus zikrine devam edilirse, o gece rüyada Hz. Peygamberin SAS cemaliyle müşerref olunur. Eğer bu yazılı kağıt suya atılır ve o sudan içilirse kalbde nur hasıl olur.eğer üstte taşınırsa büyükler katında aziz ve muhterem olunur. Bir kılıç üzre yazılırsa o kılıç çok keskin olur.İsmi Abdülkuddus ve İshak olanlarda bu esma çok faydalır.

El-mutekebbir
662 Şerayil-Sencayail: Ululuk sahibi, yegâne büyük, azamet ve yüceliğini izhar eden, yaratıkların bütün sıfatlarından sonsuz derecede yüksek olan; varlıklar dünyasında büyüklüğünü gösteren; kendini zâtına lâyık sıfatlarla tanıtan, her şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren. Büyüklük ve ululuk, ancak Allah'a mahsustur, varlığı ile yokluğu Allah'ın bir tek emrine ve iradesine bağlı bulunan kâinattan hiçbir mevcut, bu sıfatı takınamaz.Bu ismin esmasına müdavemet edenler halkın ve büyüklerin indinde muteber olurlar büyüklerin yanın her türlü hacetleri görülür. . Bu esma cinni ve insi düşmanları olanlara bir zırh gibidir. Günaha girmekten kendini alıkoyamayanlar bu esmaya devam ederlerse, dileseler de günahlara girmeye cesaret edemezler. Cinniler bu esmadan çok çekinirler. Mütekebbir esmasının tecellisi cinnileri mahvedip öldürebilir. Ruhani hastalıklara uğrayanlar bu adı anmakla büyük yararlar sağlarlar. Düşmanı çok olanlar bu ada devam ederlerse düşmanlarını tümü zelil ve perişan duruma düşer. Esmaya devam edenlerin sözleri herkes tarafından dinlenir. Bu adı ananlarda korkunç bir heybet oluşur. Öyleki hiç kimse onların yüzüne bakarak konuşmaya cesaret edemezGerdek gecesinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra; el açıp “Ya Mütekebbir” diye zikredip peşinden dua eden çiftler, Allah'ın lütfü ihsanı ile yumuşak huylu ve güzel yaratılışta, halûk evlat sahibi olurlar. Kibir büyüklük gurur gibi hasletleri fazla olanlar özellikle tarikatta yeni olanlara bu hasletlerini kırmada çok etkili bir esmadır.Zalim ve zorbalara karşı bu isim kahriye esmaları gibi kahredici özelliğe sahibtir.

El-kâbid
903 Abayil-Şeratyail: Daraltan, canlıların ruhunu alan, rızkı tutan, başta ruh, kalb ve nefisler olmak üzere bütün varlıkları bütün halleriyle kudret elinde tutan; maddî, manevî bütün darlık ve sıkıntılar sadece iradesiyle gerçekleşen, dilediğinin maddî ve manevî rızkını daraltan. Bütün varlıklar Allah Teâlâ'nın kudret elindedir. İstediği kulundan, ihsân ettiği serveti, evlâd ve iyâli, yahut hayat zevkini, gönül ferahlığını alıverir. O adam zenginken fakir olur yahut evlâd acısına boğulur yahut iç sıkıntısına, ıstırap ve huzursuzluk içine düşer. İşte bu haller, Kâbıd isminin tecellileridir. Müşteri saatinde bu ismi kulanana şer adına her işi başarılı olur. Matlubunun kalbini kazanmada celbinde faydalı bir esmadır. Alimlerin çoğunluğuna göre bu esma aslında tek başına okunması caiz değildir bu esmanın zıttı olan Basit esmasıyla beraber okunması tavsiye edilmiştir. Bu esmalar beraber zikredilirse her türlü sıkıntı maddi ve manevi darlık maişet rızık kalp sıkışması göğüs hastalıkları çözümlenmeyen düğümlenen işler vs. hepsinin çözümünde iki isim çok faydalıdır.düşmanlarına karşı günlük sayısı kadar okuyanlar düşmanlarından emin olur. Kırk gün boyunca; birer lokma ekmek üzerine “Yâ Kâbıd” ism-i şerifini yazıp yemeğe devam edenler açlıktan emin olurlar riyazet ve çilelerde açlığa dayanmak için bu isim kullanılırdı eski alimlerce

la79
06.05.2013, 17:28
bir şey soracağım bu isimlerin tam zıdları kime ait oluyor ,onlarda şeytanamı ait :),ya tüm isimler allahındır yada hiçbiri ona ait değildir,bu tüm çiçeklerin sahibine içlerinden en güzel 99 tanesini toplayıp buket yapmaya benziyor,oysa o tüm isimlerden münezzehtir ona 1,2,3,5 diye isim takmaya başlarsanız tüm isimleri saymanız gerekir ,sadece güzel isimleri seçip diğerlerine tu kaka diyemezsiniz bu saydığınız isimlerin hepsinin zıdlarıda mevcut ve zıdları olmadan meydana çıkamazlar,tüm isim ve sıfatlar Allahın vahdet aleminden kesret alemine tecellisi sonucu ZORUNLU oluşmuştur,dolayısıyla o tüm isim ve sıfatlardan münezzehtir.

berylliuum
11.09.2014, 13:19
Benim bir sorum olacaktı. Konuyu 2 kere okudum ancak çözemedim. Mesela erkek arkadaşımla aramdaki sevginin güçlenmesini istiyorum. bir mesajda isim değerlerini bulup toplamak gerekir filan yazılmış ama isim değerlerimizi nasıl bulacağım ? Ve hangi esmayı nasıl okumam gerekiyor ? yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler.

lviv angeles
14.02.2016, 11:30
Bazı kaynaklarda anne ismi esması ile kendi adımıza denk gelen esmayı hergun okumanın cok faydalı olacağı yazıyor.Bu doğrumudur?Anne isminin esmasıda okunmalımı?

dmkol
14.02.2016, 22:34
Bazı kaynaklarda anne ismi esması ile kendi adımıza denk gelen esmayı hergun okumanın cok faydalı olacağı yazıyor.Bu doğrumudur?Anne isminin esmasıda okunmalımı?
Yani öyle bir şart yok. Bu tarz bir ekstraya girilecekse, babayı da kat? Dersin belki anne mikserde hazırladı çocuğu. :)

lviv angeles
14.02.2016, 22:47
Yani öyle bir şart yok. Bu tarz bir ekstraya girilecekse, babayı da kat? Dersin belki anne mikserde hazırladı çocuğu. :)
Mantıklı aslında.;)Madem detaya giriyorum babayı da katiyim de garanti olsun.;)

dmkol
14.02.2016, 23:05
Mantıklı aslında.;)Madem detaya giriyorum babayı da katiyim de garanti olsun.;)
Bana göre anlamsız o ayrı konu. Her birey ayrıdır Allah katında. Ahirette anne baba kardeş eş kesin değil şartlı var. Ra'd suresinde uygun olanlar diye bahseder.. :)

Aidenhale
16.03.2018, 19:07
Araştırmama rağmen bulamadım lütfen cehaletimi mazur görün... Sadece Esma-ül Hüsna'nın adını okumak yetiyor mu? Araştırırken bazı yerlerde ek sözcüklerde bulunmaktaydı.